BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner informujący o aktualnym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychw 2023 roku ze środków PFRON

ROPS: Otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku ze środków PFRON – Ogłoszenie DZR/1/PFRON/2023

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłosili otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku ze środków PFRON.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest sporządzenie i złożenie ofert w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej Witkac.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF.

Termin składania ofert upływa 25.04.2023 r. o godzinie 15:30:00.

Zadania mogą być realizowane od 05.06.2023 do 11.12.2023.

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zleconego zadania.
 2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w pkt. 1 prowadzące działalność statutową zarejestrowaną na terenie województwa lubelskiego (np. siedziba, oddział, filia) we wskazanym zakresie.
 3. W konkursie ofert nie mogą brać udziału: partie polityczne, europejskie partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie polityczne, europejskie fundacje polityczne.
 4. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania. Umowę, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego załącza się do stosownej umowy na realizację zadania publicznego.
 5. Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie nie będzie rozpatrywana.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznacza się kwotę 3 400 000,00zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych).

Lp.

Rodzaj zadania/ Tytuł zadania

Wysokość środków publicznych

(w złotych)

1.

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek (Dotyczy: rehabilitacji społecznej realizowanej m.in. poprzez rehabilitację ruchową, masaże, treningi wydolnościowo-krążeniowe, integrację sensoryczną, terapię psychologiczną, logopedyczną, behawioralną, zajęcia z muzykoterapii, hipoterapii, dogoterapii oraz zajęć na basenie.)

350 000

2.

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby

450 000

3.

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji

380 000

4.

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

125 000

5.

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

 1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
 3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem
  i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

750 000

6.

Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

 1. doradztwo zawodowe,
 2. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
 3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

165 000

7.

Zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia

 1. utrzymanie psów asystujących

15 000

8.

Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy przewodników

20 000

9.

Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

450 000

10.

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

460 000

11.

Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

60 000

12.

Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:

 1. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
 2. kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

60 000

13.

Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych w szczególności usług asystencji osobistej

115 000

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi po ocenie formalnej, ocenie merytorycznej i dokonaniu ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji proponowanej przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego w celu zaopiniowania złożonych ofert w terminie nie później niż 36 dni od zakończenia naboru ofert, tj. do dnia 31.05.2023 r.

Komunikat o konkursie pochodzi ze strony rops.bip.lubelskie.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Diamentowa 2, 20-447 Lublin, I piętro, pokój 136 (sekretariat)

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies