BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
jasnozielony prostokąt z białym napisem S-A-M! Samodzielność-Aktywność-Mobilność oraz logotypem PFRON

PFRON: Pakiet “Samodzielność – Aktywność – Mobilność”

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” jest pakietem programowym działań, mających na celu rehabilitację społeczną, zawodową i leczniczą osób ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z niepełnosprawności.

Obecnie, w ramach pakietu realizowane są dwa instrumenty wspierające samodzielność w obszarze mieszkaniowym:

 1. “Dostępne Mieszkanie”;
 2. “Mieszkanie dla Absolwenta”.


Do realizacji przystąpiło Miasto Lublin oraz wszystkie powiaty z województwa lubelskiego. Realizatorami programu są jednostki samorządowe, w których przyjmowane są wnioski.

Wnioski o dofinansowanie są rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej, w Systemie Obsługi Wsparcia przygotowanym przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zatem Beneficjent programu musi posiadać Profil Zaufany lub Podpis Kwalifikowany.

Program "Dostępne Mieszkanie"

To program mieszkaniowy, którego celem jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Jest skierowany do osób, które nie ukończyły 65. rok życia. Dotyczy dopłaty do zamiany lub zakupu mieszkania – na pozbawione wszelkich barier architektonicznych i znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

O dofinansowanie może wnioskować osoba z niepełnosprawnością, która:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65. roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania pod adresem www.pfron.org.pl. Obecnie dla Miasta Lublin jest to kwota do 84 081 zł.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia, pod adresem https://sow.pfron.org.pl/, do Działu ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r., przy czym nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Treść programu oraz innych dokumentów związanych z realizacją programu “Dostępne Mieszkanie” umieszczone są na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Program "Mieszkanie dla Absolwenta"

Celem tego programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Jest skierowany do osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz chcą samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, a na przeszkodzie stoi im brak możliwości zamieszkania w miejscowości, gdzie zamierzają podjąć pracę. Absolwenci mogą uzyskać dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 36 miesięcy na czas poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia. Dofinansowanie obejmuje wszystkie ponoszone koszty wymienione w umowie najmu mieszkania lub domu, spełniającego indywidualne kryteria dostępności.

Pomoc w ramach Mieszkanie dla Absolwenta może otrzymać absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, ukończonej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, jeśli:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne bez względu na rodzaj niepełnosprawności;
 • posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu (lub orzeczenie równoważne);
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy osoba porusza się z pomocą wózka inwalidzkiego. Przykładowo, wynajmując mieszkanie w Lublinie maksymalna kwota dofinansowania do wynajmu wynosi obecnie 1 570 zł – to samo mieszkanie w Lublinie będzie dofinansowane w wyższej kwocie (tj. 2 130 zł), jeżeli wnioskodawca porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego.

Co istotne, wraz z upływem 36 miesięcy dofinansowanie ulega stopniowemu obniżeniu i wynosi:

 • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu;
 • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu;
 • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu.

PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji wynajmowanego mieszkania pod adresem www.pfron.org.pl.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia, pod adresem https://sow.pfron.org.pl/, do Działu ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. i nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Treść programu oraz innych dokumentów związanych z realizacją programu “Mieszkanie dla Absolwenta” umieszczone są na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

Szczegółowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie – Dział ds. osób niepełnosprawnych,

ul. Zemborzycka 88-92, tel. 81 466 53 96 oraz 81 466 53 97.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies