BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo ROPS Lublin

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłaszają otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w 2024 roku.

Konkurs jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Warunki przystąpienia do konkursu

Aby wziąć udział w konkursie, należy sporządzić i złożyć ofertę w dwóch wersjach:

 1. Wersja elektroniczna za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.
 2. Wersja papierowa wygenerowana z wersji elektronicznej w pliku PDF.

Termin składania ofert upływa 11 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:30.

Ogłoszenie Nr DZR/1/PFRON/2024

I. Cel konkursu: Celem konkursu jest wybór ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością w 2024 roku. Zadania te mają na celu wyrównywanie szans oraz tworzenie warunków do rozwoju i pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym.

II. Rodzaje zlecanych zadań oraz wysokość środków publicznych planowanych na ich realizację:

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek — 500 000 zł (dotyczy rehabilitacji społecznej realizowanej m.in. poprzez rehabilitację ruchową, masaże, integrację sensoryczną, terapię psychologiczną, logopedyczną, behawioralną, zajęcia z muzykoterapii, hipoterapii, dogoterapii oraz zajęć na basenie. Masaże i rehabilitacja ruchowa nie mogą występować samodzielnie jako jedyne wsparcie dla beneficjentów zadania) 

 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby — 500 000 zł

 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki
  i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji — 400 000 zł

 4. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych — 300 000 zł

 5. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć (900 000 zł), które:

  1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

  3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem
   i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

 6. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy (700 000 zł), w szczególności przez:
  1. doradztwo zawodowe,
  2. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
  3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy przewodników — 200 000 zł
 8. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach — 700 000 zł
 9. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego — 400 000 zł
 10. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób
  niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji — 200 000 zł
 11. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych (100 000 zł):
  1. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  2. kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania
 12. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych w szczególności usług asystencji osobistej — 600 000 zł

Planowane środki na realizację zadania wynoszą 5 500 000,00 zł.

Do udziału w konkursie uprawnione są:

 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zleconego zadania.

Podmioty uprawnione do składania ofert to również organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność statutową zarejestrowaną na terenie województwa lubelskiego (np. siedziba, oddział, filia) we wskazanym zakresie.

Nie mogą brać udziału w konkursie ofert:

 • Partie polityczne,
 • Europejskie partie polityczne,
 • Związki zawodowe i organizacje pracodawców,
 • Samorządy zawodowe,
 • Fundacje utworzone przez partie polityczne,
 • Europejskie fundacje polityczne.

Współpraca organizacji pozarządowych: Dwie lub więcej organizacji pozarządowych działających wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania. Umowę, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do stosownej umowy na realizację zadania publicznego.

Oferty złożone przez podmioty nieuprawnione do wzięcia udziału w konkursie nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r., oferty na zadania publiczne powinny być przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1, który jest integralną częścią wzoru oferty (załącznik nr 1 – plik edytowalny).

Należy wypełnić wszystkie pola oferty, a także wypełnić część dotyczącą „Dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego”. Oferta musi być czytelna, kompletna i zawierać wszystkie wymagane informacje oraz załączniki, spełniając warunki i kryteria określone w ogłoszeniu. 

Oferta wspólna musi określać działania podejmowane przez poszczególne podmioty oraz sposób reprezentacji wobec organu administracji publicznej. 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie, a złożenie więcej niż jednej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. Każda oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w oddzielnej kopercie.

Papierową wersję oferty, podpisaną przez uprawnione osoby, należy złożyć:

 • osobiście w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie (ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, I piętro, pokój 136) w godzinach pracy od 7:30 do 15:30
 • lub wysłać pocztą lub przesyłką kurierską na ten sam adres.

O zachowaniu terminu decyduje łącznie data i godzina złożenia oferty w Generatorze Witkac.pl oraz data i godzina wpływu oferty w formie papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Należy pamiętać, że decyduje data i godzina wpływu oferty, a nie data i godzina stempla nadania pocztowego/kurierskiego.

Oferty złożone wyłącznie w jednej z tych form zostaną automatycznie odrzucone z przyczyn formalnych. 

W przypadku oferty w wersji papierowej, należy kompletny zestaw dokumentów umieścić w zaklejonych i opisanych kopertach. Na kopertach powinno znajdować się prawidłowe oznaczenie Oferenta, czyli pełna nazwa i dane teleadresowe organizacji, oraz dopisek: “Otwarty konkurs ofert Nr DZR/1/PFRON/2024 na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 roku ze środków PFRON“.

Wszelkie oferty, które nie spełnią tych wymagań formalnych, zostaną automatycznie odrzucone.

Z bardziej szczegółowymi informacjami można się zapoznać w załączonym dokumencie do pobrania:

Ogłoszenie Nr DZR/1/PFRON/2024 (PDF, 851 KB)

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies