BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner graficzny promujący projekt Mój pomysł - mój biznes!

Nabór do projektu „Mój pomysł – mój biznes!”

Consultor Sp. z o.o. zaprasza wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie „Mój pomysł - mój biznes!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 9.3  Rozwój Przedsiębiorczości, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w województwie lubelskim, podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego regionu. Wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych przedsiębiorstw. Działanie ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstwach w regionie, w tym dla osób odchodzących z rolnictwa oraz ma na celu przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom pandemii COVID-19.

Wyżej wymienione osoby muszą należeć do co najmniej jednej z następujących grup:

 1. Osoby  bezrobotne (w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie  trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  1. Osoby  starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  2. Kobiety,
  3. Osoby  z niepełnosprawnościami,
  4. Osoby długotrwale bezrobotne,
  5. Osoby  o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% Uczestników/czek  będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a do lit. e.
 2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem, a nie ogółu Uczestników/czek, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt 1 w lit. c – e oraz w pkt 3 – 5,
 3. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 4. Reemigranci,
 5. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 6. Osoby ubogie pracujące,
 7. Osoby zatrudnione na umów  krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów  cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego  wynagrodzenia.

USŁUGI

W trakcie realizacji projektu, osoby zakwalifikowane do udziału w nim zostaną objęte następującymi formami wsparcia:

A) Wysokiej jakości usługą szkoleniową, która zostanie podzielona na następujące moduły:

1. Szkolenie ABC przedsiębiorczości

40 godzin wsparcia grupowego  na 1 grupę, liczącą średnio 12 osób.

Wsparcie grupowe zostanie podzielone na bloki tematyczne:

 1. Działalność  gospodarcza  w kontekście przepisów prawnych – 6 godzin,
 2. Księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS – 6 godzin,
 3. Reklama i inne działania promocyjne – 4 godziny,
 4. Inne źródła finansowania działalności  gospodarczej-3 godziny,
 5. Sporządzenie biznesplanu i jego realizacja – 10 godzin,
 6. Negocjacje  biznesowe – 4 godziny,
 7. Pozyskanie i obsługa klienta – 4 godziny,
 8. Radzenie sobie ze stresem i konfliktem – 3 godziny.

Zajęcia będą się odbywać maksymalnie 8 godzin dziennie w trybie stacjonarnym lub online (prowadzone w czasie rzeczywistym, za zgodą Uczestników/czek) w godzinach 8:00-16:00.

2. Indywidualne  szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

8 godzinne  wsparcie indywidualne dla każdego Uczestnika/czki. Zajęcia będą realizowane w formie dwóch spotkań po 4 godziny każde.

Zakres tematyczny szkolenia indywidualnego:

 1. Szkolenie z poszczególnych etap pisania biznesplanu, szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia  działalności gospodarczej – 4 godziny;
 2. Omówienie mające  na celu podsumowanie  zajęć i poruszenie pojawiających się problemów, obserwacji każdego Uczestnika/czki w zakresu działalności gospodarczej – 4 godziny.

B) Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: 23 050,00 złotych netto (stawka jednostkowa na samozatrudnienie) dla 51 osób, których biznesplany otrzymały pozytywną rekomendację do otrzymania dofinansowania w czasie Komisji Oceny Wniosków).

C) Fakultatywne wsparcie pomostowe: 1 770,00,00 złotych netto dla 51 osób wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Poza wskazanymi usługami dla Uczestników Projektu zostaną  zapewnione:

 • materiały szkoleniowe
 • zwroty kosztów dojazdu
 • ciepłe posiłki w czasie „Szkolenia ABC Przedsiębiorczości”
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

W zakładce REKRUTACJA/DO POBRANIA niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego dokumentów rekrutacyjnych, znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie odnajdą tam niezbędne dokumenty rekrutacyjne.

Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 519 323 380 bądź mailowego: p.mol@consultor.pl

lub osobiście w siedzibie Consultor Sp. z o.o. ul. Mieszka I 6, 20-610 Lublin

Plakat promujący projekt Mój pomysł - mój biznes!

Consultor Sp. z. o. o.
e-mail: info@consultor.pl
tel. 81 745 41 91

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies