BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo PFRON: Tulipan i napis PFRON

Dodatkowe pieniądze dla WTZ

Informacja o podziale dodatkowych środków dla samorządów powiatowych w roku 2015.

Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w dniu 02 lipca br. podjął uchwałę nr 80/2015 w sprawie podziału środków Funduszu na 2015 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji (…) zwiększającą środki dla samorządów powiatowych z kwoty 712 585 000 zł do kwoty 747 105 000 zł (bez kosztów obsługi).

Kwota środków, o które zmieniony został plan finansowy PFRON wyliczona została o założenie przekazania dodatkowych 100 zł miesięcznie od 1 lipca 2015 r. na uczestnictwo każdej osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej.

Oznacza to, że samorządy od 1 lipca 2015 r. otrzymały do dyspozycji dodatkową kwotę w wysokości 34 520 000 zł (z czego 15 318 600 zł  (25 531 uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Polsce x 100 zł) z przeznaczeniem na działalność warsztatów terapii zajęciowej).

Poniżej pisma Ministra Władysława Kosiniaka – Kamysza dotyczące wsparcia działalności warsztatów terapii zajęciowej.

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Władysław Kosiniak-Kamysz

Warszawa, dnia 08.07.2015

Szanowni Państwo

Starostowie, Prezydenci Miast

Szanowni Państwo!

Chciałbym uprzejmie poinformować, że w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z innych zadań zostały przesunięte środki, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88. poz. 808. z późn. zm.) będą przekazane samorządom powiatowym.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otrzymało liczne wystąpienia przedstawicieli jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, samorządów powiatowych oraz osób niepełnosprawnych, w których sygnalizowane są trudności w zakresie prawidłowego funkcjonowania warsztatów.

Należy zauważyć, że kwota środków, o które zmieniony został plan finansowy PFRON wyliczona została w oparciu m.in. o założenie możliwości przekazania dodatkowych 100 zł miesięcznie na uczestnictwo każdej osoby niepełnosprawnej w warsztacie.

Chciałbym równocześnie podkreślić znaczenie warsztatów terapii zajęciowej w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych, ich ogromną pracę na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się z prośbą o przekazanie warsztatom funkcjonującym na Państwa terenie dodatkowych środków PFRON, które zostaną Państwu przekazane w roku bieżącym.

Z poważaniem

Władysław Kosiniak-Kamysz.

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Władysław Kosiniak-Kamysz

Warszawa, dnia 08.07.2015

Pan Ludwik Węgrzyn Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich

W związku z faktem, iż zostały wygospodarowane i będą przekazane samorządom powiatowym dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88. poz. 808. z póżn. zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie treści załączonego apelu do wszystkich samorządów powiatowych.

Równocześnie, biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną w załączonym piśmie, zwracam się z prośbą o poparcie mojego apelu w sprawie możliwości wykorzystania dodatkowych środków PFRON na wsparcie działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Z poważaniem

Władysław Kosiniak-Kamysz.

Źródło: pfron.org.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies