BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner promujący projekt Czas na staż

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie CZAS NA STAŻ!

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, niezatrudnioną i mieszkasz na terenie województwa lubelskiego – już dziś zgłoś się do nas!

Każda/y z zakwalifikowanych 96 Uczestniczek/ków otrzyma wsparcie doradcy zawodowego w formie spotkań indywidualnych (8h), w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz grupowych (18h), a także indywidualne pośrednictwo pracy (6h), a także weźmie udział w jednym z 4 szkoleń do wyboru:

 • Telemarketer
 • Sprzedawca
 • Pracownik Biurowy
 • Grafika komputerowa

Każda osoba, po zakończonym szkoleniu zawodowym, odbędzie 3 miesięczny staż na stanowisku pracy związanym z tematyką wybranego szkolenia.

Wszystkim Uczestnikom zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • profesjonalną kadrę trenerską i doświadczonych doradców zawodowych oraz pośredników pracy,
 • atrakcyjne materiały szkoleniowe,
 • certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • catering w postaci ciepłych posiłków i przerw kawowych.

Nie czekaj, zgłoś się już dziś – liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

w Biurze Projektu: Al. Racławickie 8, 20-037 Lublin

tel.: 81 534 60 98tel./fax: 81 533 78 29

tel. kom.: 505 465 100

e-mail: info@csi.info.pl

na stronie internetowej: csi.info.pl

O projekcie

Projekt „Czas na staż” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji, w ramach Priorytetu VII. “Promocja integracji społecznej”, Działania 7.4. “Niepełnosprawni na rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz poprawa dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez realizację programu aktywizacji:

 • doradztwa zawodowego:
  • indywidualnego (6 h), w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • grupowego (18 h), w tym m.in.: zasady funkcjonowania na rynku pracy, techniki i metody poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, analiza barier osób niepełnosprawnych w funkcjonowaniu na rynku pracy, autoprezentacja oraz
  • indywidualnego pośrednictwa pracy (6 h).
 • wybranych szkoleń zawodowych (120 h):
  • Telemarketer, zakres szkolenia m.in.: prowadzenie rozmowy telefonicznej, diagnoza potrzeb klienta, budowanie relacji przez telefon, zdalna komunikacja, aktywne słuchanie.
  • Sprzedawca, zakres szkolenia m.in.: obsługa klienta, kasy fiskalnej, marketing i techniki sprzedaży, aranżacja witryn, komunikacja interpersonalna.
  • Pracownik biurowy, zakres szkolenia m.in.: organizacja, obsługa biura, urządzenia i sprzęt biurowy, komputer w biurze.
  • Grafika komputerowa, zakres szkolenia m.in.: praca z tekstem, narzędzia rysunkowe, obiekty wektorowe, techniki drukarskie, korekta obrazu, selekcja, maskowanie.
 • trzymiesięcznego stażu zawodowego
  • Podczas stażu uczestniczki/Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe. Zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, przejdą badanie lekarskie oraz otrzymają stypendium stażowe.

Grupę docelową projektu stanowią 96 osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. Niezatrudnione,
 2. Zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego,
 3. Pozostające w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
 4. Posiadające niskie lub nieadekwatne kwalifikacje zawodowe do potrzeb rynku pracy,
 5. Posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2015 r. – 30 listopada 2015 r.

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku i obejmuje 2 etapy:

I ETAP:

 1. Zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
 2. Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu oryginału Karty Zgłoszeniowej wraz z załącznikami.
 3. Aplikacje można składać:
  • listownie na adres: Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8/18; 20-037 Lublin.
  • bezpośrednio do Biura Projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji Aleje Racławickie 8/18; 20-037 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 17:00.
 4. Weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.
 

Komisja dokona analizy dokumentów w oparciu o kryteria podstawowe:

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub niezatrudnionej,
 • zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego,
 • kompletności i poprawności formalnej dokumentów zgłoszeniowych,

oraz o kryteria dodatkowe:

 • wiek do 15-64 roku życia – minimum 30 % uczestników będą stanowiły osoby w wieku 15-30 lat,
 • posiadanie niskich lub nieadekwatnych do potrzeb rynku pracy kwalifikacji,
 • płeć kandydatów: minimum 55% uczestników projektu będą stanowiły kobiety,
 • 5 % uczestników będą stanowiły osoby z zaburzeniami psychicznymi.

W sytuacjach spornych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.

II ETAP:

Rozmowa kwalifikacyjna wszystkich kandydatów spełniających kryteria podstawowe i dodatkowe z doradcą zawodowym.

Po zakończeniu I i II ETAPU rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie 96 uczestników (lista podstawowa). Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa (5 osób na każdą grupę szkoleniową). Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie i/lub e-mailowo.

Dokumenty zgłoszeniowe będą dostępne wkrótce na stronie www projektu i w Biurze Projektu (Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak) przy Alejach Racławickich 8/18 w Lublinie. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies