BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zmiany w wydawaniu kart parkingowych

1 lipca weszły  w życie zmiany przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych.

Poniżej wzory nowych kart informacyjnych dotyczących tej procedury. Żółtym kolorem tła tekstu zaznaczono zmiany w dotychczasowych zasadach. 

Wydawanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej 

Wymagane załączniki

 

 • jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • kopia oryginału prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) – tylko w przypadku wniosków złożonych z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego.

Dokumenty do wglądu

Oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

Sposób i miejsce składania dokumentów

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu zawiera we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie
ul. Magnoliowa 2, pokój nr 10
20-143 Lublin
tel. 81 466 34 73

Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek od 9:00 do 16:30,
 • wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:00.
UWAGA!
 • Do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku o wydanie karty parkingowej, złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.

Wymagane opłaty

Opłata za wydanie karty parkingowej – 21 zł.

Numer rachunku bankowego:
Urząd Miasta Lublin
Bank Pekao S.A. V/O Lublin
56 1240 1503 1111 0010 1647 7433

Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat i prowizji we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A. na terenie miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

 • Wieniawska 14 – I piętro (BOM) w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:45 do 15:15,
 • Czechowska 19A – I piętro w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 14:30,
 • Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:45 do 15:00,
 • Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:45 do 15:00,
 • Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:45 do 15:00.

Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.
Kartę parkingową wydaną:

 1. osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 2. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
 3. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd
  • po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie
ul. Magnoliowa 2, pokój nr 10
20-143 Lublin
tel. 81 466 3473

Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek od 9:00 do 16:30,
 • wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:00.

UWAGA!

Karta parkingowa, za zgodą osoby niepełnosprawnej, która złożyła wniosek o wydanie karty parkingowej, może zostać doręczona osobie niepełnosprawnej za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Termin złożenia

Gdy orzeczenie stanie się ostateczne.

Termin załatwienia sprawy

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną o terminie i miejscu odbioru karty.

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Karta parkingowa przysługuje na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

 1. orzeczenia o niepełnosprawności,
 2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
  • wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Kartę parkingową wydaje się na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat.

Karta parkingowa traci ważność:

 1. po upływie terminu ważności karty;
 2. w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę;
 3. w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
 4. w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

Karta parkingowa uprawnia do korzystania z wyznaczonych miejsc parkingowych oznaczonych symbolem wózka inwalidzkiego. 

Ponadto osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą lub kierujący pojazdem przewożący osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową, mogą nie stosować się do następujących znaków drogowych – “pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności”:

 • “zakaz ruchu w obu kierunkach” (B-1),
 • “zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych” (B-3),
 • “zakaz wjazdu autobusów” (B-3a),
 • “zakaz wjazdu motocykli” (B-4),
 • “zakaz wjazdu motorowerów” (B-10),
 • “zakaz postoju” (B-35) – dopuszczalny czas postoju dłuższy niż 1 minuta jest wskazany na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce,
 • “zakaz postoju w dni nieparzyste” (B-37),
 • “zakaz postoju w dni parzyste” (B-38),
 • “strefa ograniczonego postoju” (B-39).

Na podstawie art. 96b ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.) nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową podlega karze grzywny do 2000 złotych.

Czynności powiązane

Brak

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, strona 1) (dalej jako: “RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  • Prezydent Miasta Lublin, dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, w zakresie zapewnienia funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie,
  • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie, ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin, reprezentowany przez Przewodniczącego Zespołu, w zakresie prowadzenia postępowania o wydanie karty parkingowej.
 2. Inspektor Ochrony Danych: wyznaczono wspólnego dla obu administratorów Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
  • e-mail: iod@lublin.eu,
  • lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowań o wydanie karty parkingowej oraz w celach archiwizacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,  Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia prowadzenia postępowania o wydanie karty parkingowej, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez 5 lat.  Po tym okresie dane (po uzyskaniu zgody od Archiwum Państwowego) podlegają usunięciu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji celu tj. zakończenia prowadzenia postępowania o wydanie karty parkingowej lub do momentu cofnięcia zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa w szczególności:
  • Policji,
  • sądom,
  • Inspekcji Transportu Drogowego,
  • organom kontroli państwowej,
  • urzędom celnym,
  • Żandarmerii Wojskowej,
   Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych tj. Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz firmie COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO,
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie w formie w jakiej została ona wyrażona poprzez wysłanie wiadomości e-mail o treści wycofania zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych z adresu, którego zgoda dotyczy. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana wniosku o wydanie karty parkingowej. Podanie przez Panią/Pana numeru telefonu jest dobrowolne i nie ma wpływu na rozpatrzenie ww. wniosku.

Podstawa prawna

 • 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 1438),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1123).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843).

Wydawanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Wymagane załączniki

Wymagane załączniki

 1. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 2. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu placówki – tylko w przypadku wniosków złożonych z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego.

Dokumenty do wglądu:

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Sposób i miejsce składania dokumentów

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie
ul. Magnoliowa 2, pokój nr 10
20-143 Lublin
tel. 81 466 34 73

Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek od 9:00 do 16:30,
 • wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:00.

UWAGA!

 • Do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wymagane opłaty

Opłata za wydanie karty parkingowej – 21 zł.

Numer rachunku bankowego:
Urząd Miasta Lublin
Bank Pekao S.A. V/O Lublin
56 1240 1503 1111 0010 1647 7433

Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat i prowizji we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A. na terenie miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

 • Wieniawska 14 – I piętro (BOM) w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:45 do 15:15,
 • Czechowska 19A – I piętro w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 14:30,
 • Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:45 do 15:00,
 • Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:45 do 15:00,
 • Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:45 do 15:00.

Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie
ul. Magnoliowa 2, pokój nr 10
20-143 Lublin
tel. 81 466 34 73

Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek od 9:00 do 16:30,
 • wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:00.

UWAGA!

Karta parkingowa, za zgodą osoby upoważnionej do reprezentowania placówki, która złożyła wniosek o wydanie karty parkingowej, może zostać doręczona placówce za pośrednictwem operatora pocztowego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Termin złożenia

Brak

Termin załatwienia sprawy

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Kartę parkingową wydaje się na okres 3 lat.

Karta parkingowa traci ważność:

 1. po upływie terminu ważności karty;
 2. w przypadku zgłoszenia utraty karty przez placówkę;
 3. w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
 4. w razie likwidacji placówki, której wydano kartę.

Do placówek, zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi mającymi znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

 1. domy pomocy społecznej,
 2. placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 3. ośrodki wsparcia
  • jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Do placówek, zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

 1. warsztaty terapii zajęciowej,
 2. ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
 3. zakłady aktywności zawodowej,
 4. specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne,
 5. zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 6. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 7. sanatoria uzdrowiskowe i szpitale uzdrowiskowe,
 8. szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci,
 9. hospicja,
 10. zakłady rehabilitacji leczniczej,
 11. inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych udzielające świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej
  • jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych.

Do placówek, zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych, uprawnionych
do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

 1. żłobki i kluby dziecięce,
 2. przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
 3. szkoły,
 4. placówki oświatowo-wychowawcze,
 5. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 6. placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,
 7. poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 8. młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 9. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 10. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 11. zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli,
 12. szkoły wyższe
  • jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych.

Karta parkingowa uprawnia do korzystania z wyznaczonych miejsc parkingowych oznaczonych symbolem wózka inwalidzkiego. 

Ponadto kierujący pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, przewożący osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką tej placówki, mogą nie stosować się do następujących znaków drogowych – “pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności”:

 • “zakaz ruchu w obu kierunkach” (B-1),
 • “zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych” (B-3),
 • “zakaz wjazdu autobusów” (B-3a),
 • “zakaz wjazdu motocykli” (B-4),
 • “zakaz wjazdu motorowerów” (B-10),
 • “zakaz postoju” (B-35) – dopuszczalny czas postoju dłuższy niż 1 minuta jest wskazany na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce,
 • “zakaz postoju w dni nieparzyste” (B-37),
 • “zakaz postoju w dni parzyste” (B-38),
 • “strefa ograniczonego postoju” (B-39).

Karty wydawane są zgodnie z właściwością ze względu na siedzibę placówki.

Czynności powiązane

Brak

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, strona 1) (dalej jako: “RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  • Prezydent Miasta Lublin, dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, w zakresie zapewnienia funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie,
  • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie, ul. Magnoliowa  2, 20-143 Lublin, reprezentowany przez Przewodniczącego Zespołu, w zakresie prowadzenia postępowania o wydanie karty parkingowej.
 2. Inspektor Ochrony Danych: wyznaczono wspólnego dla obu administratorów Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
  • e-mail: iod@lublin.eu,
  • lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowań o wydanie karty parkingowej oraz w celach archiwizacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,  Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu  kart parkingowych, Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).        
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia prowadzenia postępowania o wydanie karty parkingowej, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez 5 lat.  Po tym okresie dane (po uzyskaniu zgody od Archiwum Państwowego) podlegają usunięciu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji celu tj. zakończenia prowadzenia postępowania o wydanie karty parkingowej lub do momentu cofnięcia zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa w szczególności:
  • Policji,
  • sądom,
  • Inspekcji Transportu Drogowego,
  • organom kontroli państwowej,
  • urzędom celnym,
  • Żandarmerii Wojskowej,
   Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych tj. Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz firmie COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.  
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu  następujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO,
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie w formie w jakiej została ona wyrażona poprzez wysłanie wiadomości e-mail o treści wycofania zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych z adresu, którego zgoda dotyczy. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana wniosku o wydanie karty parkingowej. Podanie przez Panią/Pana numeru telefonu jest dobrowolne i nie ma wpływu na rozpatrzenie ww. wniosku.

Podstawa prawna

 • Art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 1438),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1123).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818).

Materiał zredagowano na podstawie informacji z Urzędu Miasta Lublin.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies