BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Standardy działania Sieci Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej

22 lutego 2013 r. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND zaprosiła do uczestnictwa w seminarium organizacje pozarządowe z powiatu łęczyńskiego.

Program spotkania:

 • Prezentacja projektu „Standardy działania Sieci Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej”;
 • Wprowadzenie do zagadnień partnerstwa lokalnego i integracji społecznej;
 • Bariery i korzyści w budowaniu partnerstw międzysektorowych;
 • Program Partnerstwa Lokalnego 2002-2012, czyli budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego i wzmacniania sektora ekonomii społecznej;
 • Dobre praktyki z wdrażania Partnerstwa Lokalnego;
 • Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 • Współpraca JST i NGO – dobre praktyki w zakresie współpracy partnerskiej.

Seminarium rozpoczął Jacek Korzeniak dyrektor Projektów Społecznych Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND”.

Prelegentami seminarium byli Jadwiga Olszowska-Urban i Janusz Dubajka eksperci i trenerzy partnerstwa lokalnego Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network Kraków.

Seminarium bardzo ciekawie prowadzone. Prowadzący prezentowali dobre i sprawdzone praktyki.

Szkoda, że w tym seminarium zabrakło naszych organizacji … .

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej jest członkiem Sieci Lubelskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej – Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” w Lublinie. Fundacja „OIC POLAND” realizuje projekt – „Standardy działania Sieci Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej”. Projekt realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie. Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Aby opracować standardy Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND zaprosiła do uczestnictwa w zespole standaryzacyjnym organizacje pozarządowe z Lubelszczyzny. Z naszego koła w zespole uczestniczy pani Katarzyna Płoszaj. Pełnomocnikiem Koła w Łęcznej jest Maria Lisek –Zięba.

Analiza potrzeb w zakresie standaryzacji została przeprowadzona na spotkaniu 25 maja 2012 r. we Włodawie.

Proces standaryzacji ma doprowadzić do osiągnięcia celów:

 • zwiększenie kompetencji członków Sieci;
 • zwiększenie poziomu zaangażowania członków Sieci;
 • stworzenie i uruchomienie systemu komunikacji wewnątrz Sieci;
 • zwiększenie poziomu współpracy z partnerami spoza sieci ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej;
 • zwiększenie reprezentatywności Sieci;
 • stworzenie ciągłego systemu monitoringu i ewaluacji.

Proces profesjonalizacji organizacji pozarządowych z terenów Polski Wschodniej oraz Sieci Wsparcia Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej opiera się na stworzeniu i osiągnięciu następujących standardów:

 • Standard 1 – zarządzanie finansami w organizacji;

 • Standard 2 – zarządzanie zasobami ludzkim;

 • Standard 3 – zgodności prawnej działań podejmowanych przez organizacje pozarządowi;

 • Standard 4 – współpracy w Sieci Wsparcia Organizacji Pozarządowych Polski Wschodnie;

 • Standard 5 – partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu aktów prawa miejscowego oraz aktów prawa centralnego dotyczących organizacji pozarządowych.

Przewiduje się dla wszystkich standardów (pięciu), standard minimalny i standard rekomendowany. Organizacje które wprowadzą standardy będą mogły otrzymać certyfikat.

Fundacja „OIC POLAND” wydała – Informator „Standardy działania Sieci Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej” w którym są opisane poszczególne standardy  i sposoby ich osiągnięcia. Opisane w Informatorze standardy posiadają recenzję pana Andrzeja Wasilewskiego.

Maria Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies