BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozpoczęcie "Spotkania sieciującego CIDON przy Oddziale Lubelskim PFRON w 2023 roku" - do uczestników przemawia Pani Małgorzata Paprota - Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON

„Spotkanie sieciujące CIDON przy Oddziale Lubelskim PFRON w 2023 roku”, 18-19.10.2023 r.

W dniach 18-19 października 2023 r. w Sali Konferencyjnej Hotelu pod Kasztanami odbyło się „Spotkanie sieciujące CIDON przy Oddziale Lubelskim PFRON w 2023 roku”.

Spotkanie zorganizowane w ramach budowania sieci współpracy pomiędzy podmiotami, zaadresowano do pracowników: Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie (MOPR), Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz zespołów orzeczniczych.

Wszystkich zebranych powitała Pani Małgorzata Paprota – Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON:

“Dzień dobry witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu – na naszej konferencji zorganizowanej przez Oddział Lubelski PFRON. Jest mi niezmiernie miło, że Państwo do nas dojechaliście. Mamy bardzo bogaty program, dzisiaj będzie nam tłumaczył Pan Janusz Włodarczyk, który od wielu lat nas wspiera. Bardzo serdecznie Państwa witam, jak co roku mam nadzieję, że ten program będzie dla Państwa ciekawy i myślę, że będą tutaj efekty w postaci wsparcia osób z niepełnosprawnościami, które tego potrzebują (…)”.

Następnie konferencję otworzył Pan Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W bogatym programie dwudniowej konferencji znalazło się 18 wystąpień Prelegentów, którzy podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniami oraz refleksjami z działalności prowadzonej przez reprezentowane instytucje na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami:

 1. Zadania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i współpraca RARS z PFRON w zakresie realizacji programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością ” – Marcin Wasilewski – Zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Monika Sulak – Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Anna Sigłowy – Naczelnik Wydziału Standaryzacji DPR PFRON Warszawa
 2. Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością działające przy Oddziale Lubelskim PFRON – sieć współpracy – Barbara Sadowska-Burlita – Samodzielny Specjalista ds. CIDON Oddział Lubelski PFRON
 3. Działalność Ośrodka Wsparcia i Testów w Świdniku – Elżbieta Krupa – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku, Monika Dąbkowska – V-ce dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku, Wojciech Danielak – Kierownik Merytoryczny OWiT Świdnik
 4. „Rehabilitacja lecznicza KRUS” Kasa Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego Oddział Regionalny Lublin – Grzegorz Niećko – Kierownik Wydziału Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 5. „E-ZUS zawsze dostępny” – działania ZUS na rzecz zwiększenia dostępności informacyjnej – obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, usługi elektroniczne oraz aktywności związane ze znoszeniem barier i udogodnienia dla klientów i pracowników na przykładzie obiektów Oddziału ZUS w Lublinie – Krzysztof Piskorz – koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji, regionalny koordynator ds. dostępności, trener i konsultant prostego języka, ZUS Oddział w Lublinie
 6. „Zadania Wojewody w kontekście wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin” – Albin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
 7. Realizacja zadania ustawowego: „Szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się – art.47 ust.1 pkt 5 lit. b ustawy o rehabilitacji (…).” – Anna Sztal – Specjalista ds. pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych Oddział Lubelski PFRON
 8. Podsumowanie programów Aktywny Samorząd, Program SAM – Mieszkanie dla Absolwenta, Dostępne mieszkanie, Pomoc Obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością Moduł I – Katarzyna Ostrzyżek – Samodzielny Specjalista ds. współpracy z administracją publiczną Oddział Lubelski PFRON
 9. Pomoc Obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością Moduł II, Rehabilitacja 25+, Stabilne Zatrudnienie – Agnieszka Kluś – Specjalista ds. współpracy z administracją publiczną Oddział Lubelski PFRON
 10. Program wyrównywania różnic między regionami, zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – Beata Krzywicka-Nowosad – Specjalista ds. współpracy z administracją publiczną Oddział Lubelski PFRON
 11. Realizacja zadań zlecanych Organizacjom pozarządowym – Iwona Sękowska – Specjalista ds. wsparcia i współpracy z NGO’s Oddział Lubelski PFRON
 12. Realizacja programu Samodzielność Aktywność Mobilność – mobilność osób z niepełnosprawnością – Ryszard Dados – Zastępca Dyrektora Oddziału Lubelskiego PFRON, Monika Flis-Pszczoła – Specjalista ds. wsparcia i współpracy z NGO’s Oddział Lubelski PFRO
 13. Narodowy Fundusz Zdrowia prezentacja: „Szczególne uprawnienia pacjentów do świadczeń zdrowotnych”, prezentacja: „Refundacja wyrobów medycznych – pieluchomajtki, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie” – Weronika Knysz – pracownik Wydziału Obsługi Klientów i Profilaktyki Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Aleksandra Bąk – pracownik Wydziału Obsługi Klientów i Profilaktyki Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 14. Zadania realizowane przez Samorząd Województwa Lubelskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością w 2023 roku – Małgorzata Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 15. Działalność Ośrodka Wsparcia i Testów w Powiecie Łęczyńskim – Agnieszka Słoboda – Kierownik Merytoryczny OWiT
 16. Dostępność – kompleksowe ujęcie tematyki jako zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach – Małgorzata Żywicka – Ekspert ds. postępowań skargowych Oddział Lubelski PFRON
 17. Program Dostępna Przestrzeń Publiczna – Małgorzata Żywicka – Ekspert ds. postępowań skargowych Oddział Lubelski PFRON
 18. Pomoc Obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością Moduł III – Anna Boguszewska – Specjalista ds. wsparcia i współpracy z NGO’s Oddział Lubelski PFRON, Barbara Sadowska-Burlita – Samodzielny Specjalista ds. CIDON Oddział Lubelski PFRON Oddział Lubelski PFRON
 •  

Szczególnie szerokim doświadczeniem w obszarze wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami wykazali się pracownicy Lubelskiego Oddziału PFRON, przybliżając zebranym poszczególne programy realizowane przez Fundusz (m.in.: Program SAM – Mieszkanie dla Absolwenta, Dostępne mieszkanie, Pomoc Obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością – Moduł I i II, Rehabilitacja 25+, Stabilne Zatrudnienie itd.). Omówiono zadania realizowane przez CIDON, którego celem jest zapewnienie indywidualnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, jak również założenia ogłoszonego w ostatnim czasie konkursu 1/2023 pn. „Możemy więcej”. Tematem jednego z wystąpień było również kompleksowe ujęcie tematyki dostępności poprzez zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

O pomocy społecznej i wsparciu osób z niepełnosprawnością w województwie lubelskim wyczerpująco opowiedział Pan Albin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przytoczył dane statystyczne a także przybliżył infrastrukturę pomocy społecznej w województwie lubelskim, płynnie przechodząc do omówienia poszczególnych form wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Przedstawiciele dwóch istniejących w województwie lubelskim Ośrodków Wsparcia i Testów (OWiT): w Powiecie Łęczyńskim oraz w Świdniku zaprezentowali katalog sprzętu i oprogramowania będącego własnością ww. placówek a na stoisku udzielali informacji o posiadanych technologiach asystujących i możliwościach ich nieodpłatnego wypożyczania i testowania przez osoby z niepełnosprawnością.

W drugim dniu konferencji pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, informowali m.in. o oferowanych w Salach Obsługi Klienta NFZ udogodnieniach dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ciekawą propozycją była także możliwość wykonania na miejscu pomiarów składu ciała przy pomocy mobilnego analizatora.

Pan Paweł Piróg – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, zwrócił się do uczestników konferencji słowami:

“Dzień dobry, witam Państwa. Tak, jak zostałem przedstawiony – jestem Dyrektorem Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla nas obszar zabezpieczenia społecznego także jest bardzo istotny, co prawda generalnie działamy w obszarze świadczeń i opieki zdrowotnej, natomiast ta działalność jest nierozerwalna z działalnością, która jest prowadzona także w Państwa instytucjach, czyli z opieką społeczną. Nasi Klienci – to są Wasi Klienci. Liczę na to, że mamy bardzo wiele informacji do wymiany. Tak naprawdę jeszcze więcej pewnie wyjdzie z tych rozmów – że mamy dużo rzeczy dogranych i do zacieśnienia naszej współpracy, ponieważ nasze usługi się bardzo przenikają. (…)”

W dalszej części wystąpienia Pan Dyrektor wskazał na konieczność podjęcia działań ułatwiających dostęp do sprzętu osobom, które tego wymagają, przy jednoczesnym wypracowaniu rozwiązań, zapobiegających podwójnemu finansowaniu ze środków budżetu państwa. Wyraził także nadzieję, że współpraca między instytucjami zaowocuje lepszym, sprawniejszym zorganizowaniem opieki dla Klientów.

Pani Małgorzata Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zaprezentowała “Zadania realizowane przez  Samorząd Województwa Lubelskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych  na rzecz środowiska osób  z niepełnosprawnością w 2023 roku”. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor wymieniła rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z województwa lubelskiego. Przytoczyła także kwoty wydatkowane na realizację poszczególnych zadań wraz ze źródłem ich pochodzenia.

Konferencji towarzyszyła wystawa wybranych prac plastycznych  przesłanych na wojewódzki etap konkursu “Sztuka Osób Niepełnosprawnych 2023”.

Celem spotkania było wypracowanie rozwiązań w zakresie wzajemnej współpracy, wzajemna inspiracja, nawiązanie nowych kontaktów i wymiana doświadczeń oraz stworzenie wspólnej bazy organizacji i instytucji, która pozwoli efektywniej wykorzystywać środki na rzecz pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Galeria zdjęć

Tekst i zdjęcia: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”
realizowanego w okresie 06.06.2023 – 11.12.2023 r.
przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies