BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: LFOON to oznacza w skrócie - Lubelski forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

Możliwości i szanse. Programy i projekty

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki  od szeregu lat prowadzi Centrum Informacyjno-Poradnicze Osób Niepełnosprawnych (ul. Leszczyńskiego 23  w budynku Lubelskiego Centrum Aktywności  Obywatelskiej w godz. 10-14  tel. 81 533 10 22).

Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby z niepełnosprawnością z pytaniem o aktualnie realizowane projekty na terenie województwa lubelskiego w których mogłyby uczestniczyć i przedstawiciele organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych, którzy szukają informacji o naborach do programów w których ich organizacja mogłaby wziąć udział by pozyskać środki na realizacje zadań statutowych.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie postanowiliśmy w cyklicznych artykułach „Możliwości i szanse. Programy i projekty” przekazywać sukcesywnie i udostępniać tego typu informacje czytelnikom naszego Biuletynu Informacyjnego.

Rozpoczynamy od notatki o trwających do końca września 2016 r. naborach do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Aktualnie dostępne są nabory wniosków w których aplikować mogą organizacje pozarządowe:

Przedmiotem konkursu w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, są:

 1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym:
  • programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

  • programy wychodzenia z bezdomności,

  • programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo – wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy,

  • programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu i bezdomności.

 2. Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych.

Przedmiotem konkursu w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, są:

 1. Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym, w tym:
  • rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, oferujących zajęcia/programy socjoterapeutyczne,

  • rozwój i upowszechnienie profesjonalnego i zintegrowanego poradnictwa rodzinnego oraz specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (m.in. wsparcie tworzenia/funkcjonowania międzygminnych punktów konsultacyjno – doradczych, zapewnianie dostępności do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego),

  • rozwój usług wspierających i interwencyjnych (w tym usług ośrodków wsparcia i usług pomocy całodobowej),

  • upowszechnianie działań asystentów rodziny, działań rodzin wspierających,

  • rozwój placówek wsparcia dziennego.

 2. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, w tym:
  • wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej,

  • upowszechnianie działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

  • podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez planowaną restrukturyzację tych placówek w celu zmniejszenia liczby dzieci oraz podwyższania wieku dzieci umieszczanych w tych placówkach.Nabory projektów potrwają do końca września 2016 r. .

Alicja Jankiewicz

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies