BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Lubelskiego Stowarzyszenia "Jesteśmy"

Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY na nowym etapie działalności

Nowy etap działalności Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY wynika z przeprowadzenia w dniu 16. II. 2018 r. Walnego Zebrania Członków LSJ. Reprezentujące osoby po kryzysach psychicznych lubelskie stowarzyszenie pozostawiło swój Zarząd w niezmienionym składzie i dokonało zmian personalnych w obrębie Komisji Rewizyjnej. Wśród dokumentów, z którymi zapoznali się uczestnicy Walnego Zebrania znalazło się m.in. Sprawozdanie merytoryczne z 4-letniej działalności Zarządu Stowarzyszenia. Warto się z nim zapoznać, aby wiedzieć, jaki jest charakter działań tej organizacji, na jakie napotyka trudności i jakie stoją przed nim wyzwania.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY za okres 10. II. 2014 – 16. II. 2018 r.

W okresie sprawozdawczym 10.II.2014 r. – 16.II.2018 r. działalność Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY uwarunkowana była zarówno czynnikami ułatwiającymi zarządzanie Stowarzyszeniem, jak i stanowiącymi możliwe do uniknięcia przeszkody. Do czynników ułatwiających należały: duża swoboda w wytyczaniu kierunków działalności Stowarzyszenia w początkowym okresie tej działalności oraz otrzymywane w całym omawianym okresie wielorakie wsparcie ze strony zaprzyjaźnionego Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Wśród przeszkód utrudniających działalność Zarządu wymienić należy niewielką początkowo znajomość Statutu LSJ (także wśród członków Zarządu); trudności w komunikacji z członkami-założycielami LSJ, spośród których jedynie część udostępniła swoje adresy mailowe; małą mobilność członków Stowarzyszenia, a także niską ściągalność składek członkowskich.

Wskutek niewielkiego zainteresowania Członków-założycieli opłatą składek, Budżet LSJ za rok 2014 np. zamknął się kwotą 220 zł, z czego 140 zł pochodziło z wpłat 20-złotowej składki, zaś 80 zł stanowiły darowizny.

W tych warunkach Zarząd starał się podejmować działania wynikające z określonych w § 6 Statutu celów Stowarzyszenia.

Przed podjęciem działalności merytorycznej podjął starania o dopełnienie wymogów formalnych związanych z koniecznością rejestracji LSJ. Dnia 14.II.2014 r. skierowany został do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Ze składaniem dokumentów do akt rejestrowych wiązał się pierwszy wydatek Stowarzyszenia, jakim była opłata sądowa w wysokości 40 zł. W dniu 30.IV.2014 r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Tę samą datę ma zawarte pomiędzy LSJ a Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego pisemne porozumienie w przedmiocie praw LSJ do uznania lokalu przy ul. Gospodarczej 32 za właściwy adres Stowarzyszenia. Tego samego dnia Zarząd Stowarzyszenia podjął swoją pierwszą Uchwałę. Jej przedmiotem było określenie wysokości składki członkowskiej LSJ (20 zł w stosunku rocznym).

W miesiącu marcu 2014 r. członkowie LSJ brali udział w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychoedukacji i psychopatologii dla pracowników i studentów UMCS. Spotkania odbyły się w ramach projektu „Przyjazny Uniwersytet”.

Dnia 15.V.2014 r. Stowarzyszenie uzyskało nr REGON. Tego samego dnia członkowie Zarządu Stowarzyszenia wzięli udział w panelu eksperckim kończącym realizację projektu „Przyjazny Uniwersytet”, zainicjowanego przez Biuro ds Osób Niepełnosprawnych UMCS wspólnie z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS. Przedmiotem projektu było podjęcie działań na rzecz stworzenia odpowiednich warunków studiowania osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Udział w panelu wieńczył wcześniejsze zaangażowanie członków Zarządu w prowadzenie warsztatów ze studentami.

Dnia 17.V.2014 r. z inicjatywy Prezes Zarządu LSJ odbyła się wycieczka do dawnego Klasztoru Powizytkowskiego – dzisiejszej siedziby Centrum Kultury w Lublinie, połączona ze zwiedzaniem jego pracowni.

Od dnia 29.V.2014 r. Stowarzyszenie dysponuje ostatnim atrybutem potwierdzającym oficjalny charakter jego działalności, jakim jest Numer Identyfikacji Podatkowej.

Dnia 12.VI.2014 r. przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w konferencji zorganizowanej z inicjatywy Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w warszawskiej siedzibie tej Akademii. W toku konferencji członkowie Prezydium Zarządu podpisali w imieniu Stowarzyszenia Deklarację Porozumienia na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie. Porozumienie to jest inicjatorem wielu spotkań i konferencji poświęconych problematyce osób chorujących psychicznie; dysponuje swoją stroną internetową www.czasnaporozumienie.pl; prowadzi szkolenia i zajmuje się działalnością doradczą.

Od 2.VII.2014 r. Stowarzyszenie dysponuje założonym w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przy ul. 1 Maja w Lublinie kontem. Posiadanie własnego konta bankowego warunkuje przejrzystość dysponowania funduszami LSJ, co ma duże znaczenie w kontekście obowiązku corocznego rozliczenia finansowego przed Urzędem Skarbowym. Tego samego dnia zainaugurowana została strona internetowa LSJ. Jej adres to www.lsjestesmy.blogspot.com. Od 8.VII.2014 r. Stowarzyszenie dysponuje swoim adresem mailowym: lsjestesmy@gmail.com, pod którym każdy z członków LSJ w dowolnym czasie może poszukiwać kontaktu z Zarządem.

Dnia 13.IX.2014 r. przedstawiciele Zarządu LSJ wzięli udział w charakterze prelegentów w przedostatniej sesji, zorganizowanej w dniach 11 – 13.IX.2014 r. XVII edycji Lubelskich Spotkań Naukowych. Celem tej międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym było budowanie mostu pomiędzy najlepszymi zdobyczami neurobiologii a postępem terapii zaburzeń psychicznych.

Dnia 10.X.2014 r. w toku obchodów XXII Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego obecność LSJ zaznaczyła się obsługą własnego stolika, przy którym rozdawane były m.in. ulotki Stowarzyszenia oraz udziałem w części artystycznej.

W pierwszej połowie grudnia 2014 r. członkowie Zarządu odpowiedzieli w imieniu Stowarzyszenia na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich do udziału w konsultacjach społecznych będących podstawą opracowania końcowego sprawozdania Rzecznika z realizacji przez Polskę postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Wypełniając ankietę internetową Zarząd wyraził opinię na temat obecnego stanu poszanowania praw osób niepełnosprawnych psychicznie w naszym kraju.

Rok 2014 był także okresem inicjatyw Stowarzyszenia, których dokładnej daty z perspektywy obecnego czasu nie udało się ustalić. Należały do nich: wyjazd członków Zarządu do Krakowa, gdzie miało miejsce inicjowanie ściślejszych kontaktów z tamtejszym Stowarzyszeniem „Otwórzcie Drzwi” (początek czerwca 2014 r.) oraz wizyta większego grona członków jednego z radomskich stowarzyszeń w Ośrodku Ex Cordis w Lublinie.

W dniach 17 – 18.III.2015 r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Konferencja o Zdrowiu Psychicznym „Obudźmy Nadzieję i Szukajmy Rozwiązań. Nowi Eksperci, Nowe Podejścia, Nowe Doświadczenia”, której gościem był światowy autorytet w dziedzinie psychiatrii prof. Daniel Fisher. Skromnym wkładem członków Zarządu LSJ w jej przygotowanie był opracowany przez nich raport na temat warunków zdrowienia.

W dniu 31.III.2015 r. Zarząd przyjął swoją drugą Uchwałę. Jej przedmiotem było przyjęcie uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro. Przyjęcie Uchwały było prawnym obowiązkiem Zarządu, zobligowanego do wyboru formy składania corocznych sprawozdań przed Urzędem Skarbowym.

W dniach 16, 21 i 23.IV.2015 r. w ramach projektu „Przyjazny Uniwersytet” odbywały się z udziałem członków Zarządu warsztaty z psychoedukacji dla zainteresowanych tą formą kształcenia pracowników UMCS.

Dnia 19.VI.2015 r. Zarząd podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.I. do 31.XII.2014 r. Tym samym zachowany został prawem przewidziany termin złożenia sprawozdania przed Urzędem Skarbowym.

Dzień 3.IX.2015 r. był dniem zorganizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego manifestacji przed Urzędem Wojewódzkim w obronie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W przeprowadzenie tej manifestacji czynnie zaangażowali się członkowie LSJ – tak zbierając podpisy pod petycją do właściwych władz, jak przemawiając i uczestnicząc bezpośrednio w spotkaniu Komitetu Protestacyjnego z Wojewodą Lubelskim.

Dnia 7.IX.2015 r. doszła do skutku wizyta członków Zarządu LSJ na oddziałach CD Kliniki Psychiatrii w Lublinie. To – zaplanowane w porozumieniu z personelem – spotkanie z pacjentami oddziału szpitalnego było okazją do złożenia świadectwa o możliwości wyleczenia z choroby psychicznej i celowości podejmowania w tym kierunku wysiłków. Aspekt edukacyjny spotkania stanowiły udzielone pacjentom informacje na temat dostępnych alternatyw korzystania z pomocy środowiskowej po opuszczeniu oddziału. Program spotkania przewidywał zakup 10 kg nektarynek dla pacjentów, który to zakup sfinansowany został z funduszy Stowarzyszenia.

W dniach 17 – 19.IX.2015 r. w Kazimierzu Dolnym przedstawiciel Zarządu występował w charakterze prelegenta w toku XVIII konferencji naukowo-szkoleniowej dla lekarzy psychiatrów, prowadzonej w ramach Lubelskich Spotkań Naukowych.

Dnia 8.X.2015 r. członek Zarządu wziął w charakterze prelegenta udział w Konferencji „Przezwyciężyć Kryzys Psychiczny” zorganizowanej w Katowicach w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Konferencja była komponentą bogatego programu śląskich obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

W zorganizowanych 9.X.2015 r. obchodach tego święta w Lublinie czynny udział wzięli członkowie Stowarzyszenia. Ich zaangażowanie przejawiło się tak poprzez rozdawanie ulotek przy własnym stoliku LSJ, jak i poprzez udział w części artystycznej.

Zorganizowana w dniach 3 – 4.XII.2015 r. trzecia edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych była pierwszą, w której reprezentowane było nasze Stowarzyszenie. Oprócz prezentacji prac artystycznych członków LSJ, przy naszym stoliku rozdawane były materiały edukacyjno-informacyjne zarówno Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY, jak i Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W dniu 8.XII.2015 r. na zaproszenie przeżywającego swój Jubileusz 25-lecia Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego przedstawiciele LSJ wzięli udział w okolicznościowej sesji w Trybunale Głównym Koronnym w Lublinie. Wyrazy wdzięczności za doznawaną pomoc oraz solidarności z zaprzyjaźnionym stowarzyszeniem profesjonalistów złożył przedstawiciel Zarządu LSJ.

Październik i grudzień 2015 r. były także miesiącami realizacji projektu „Wzajemnie pomocni – w trosce o zdrowie psychiczne”, w toku którego członkowie LSJ odbyli szereg spotkań ze studentami i uczniami lubelskich liceów. Spotkania te stały się okazją do przybliżenia zainteresowanym perspektywy osoby chorującej jako aspirującej i zdolnej do pełnoprawnego i pełnowartościowego życia oraz rozwoju w społeczeństwie.

Podobnie, jak w odniesieniu do roku wcześniejszego – nie wszystkie inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia dają się dokładnie umiejscowić w czasie. Poza niniejszym sprawozdaniem znalazły się kilkakrotnie ponawiane spotkania okolicznościowe członków Stowarzyszenia o charakterze pozaorganizacyjnym.

Z dnia 20.XI.2015 r. pochodzi otrzymana przez Zarząd od dotychczasowej Prezes LSJ pisemna rezygnacja, pociągająca za sobą konieczność podjęcia Uchwały Zarządu z dnia 18.I.2016 r. zwołującej Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LSJ. Również z 18.I.2016 r. pochodzi Uchwała o przyjęciu w poczet członków LSJ.

Poza wzmiankowanymi wyżej wydatkami Stowarzyszenia na uiszczenie opłaty sądowej oraz zakup nektarynek dla pacjentów Kliniki Psychiatrii jedynym i marginalnym wydatkiem Stowarzyszenia w pierwszych dwóch latach działalności było przeznaczenie niewielkiej kwoty na zakup znaczków i kopert w celu umożliwienia korespondencji z urzędami – zwłaszcza III Urzędem Skarbowym i Głównym Urzędem Statystycznym – adresatem corocznego sprawozdania.

Rezultatem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY z dnia 22.II.2016 r. było uzupełnienie składu Zarządu LSJ. Nowym członkiem Zarządu LSJ została Ewa Sadurska. Wybrano też nowego Prezesa Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY, którym został Zygmunt Marek Miszczak. W związku z opróżnieniem przez wyżej wymienionego funkcji Wiceprezesa, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LSJ zrezygnowało z wyboru drugiego Wiceprezesa. Wiceprezesem LSJ pozostał nadal Tomasz Bosko. Ukonstytuowany w wyniku NWZC LSJ skład Zarządu LSJ przedstawia się zatem następująco:

 • Zygmunt Marek Miszczak Prezes
 • Tomasz Bosko Wiceprezes
 • Grzegorz Kowalczuk Skarbnik
 • Ewa Sadurska Członek
 • Iwona Maria Zdziebłowska Członek
 • Paweł Kamiński Członek
 • Damian Ziarkowski Członek.

W dniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków LSJ odbyło się też posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, który przyjął Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Otwórzcie drzwi” przedstawiciele LSJ przybyli dn. 25.IV.2016 r. do Krakowa, zasilając grono łącznie 20 działaczy ruchów i stowarzyszeń działających na rzecz poszanowania praw i interesów osób chorujących psychicznie z całej Polski i reprezentujących te osoby. AKADEMIA LIDERÓW – taka jest bowiem oficjalna nazwa spotkania – stanowiła forum wymiany doświadczeń, nawiązania bliższych relacji pomiędzy przedstawicielami różnorodnych środowisk oraz wypracowania zasad przyszłego współdziałania. Było to pierwsze z serii spotkań stale instytucjonalizującej się i podejmującej kolejne wyzwania Akademii Liderów Cogito.

Przedstawiciele LSJ wzięli dn. 25.V.2016 r. udział w debacie środowiskowej wokół praw osób z zaburzeniami psychicznymi, która stanowiła kolejną, lubelską odsłonę realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Podkreślić należy, iż przedstawiciele osób chorujących występowali w trakcie debaty w charakterze ekspertów.

Dnia 8.VI.2017 r. Zarząd przyjął Uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego z działalności LSJ za okres 1.I. – 31.XII.2015 r.

Dnia 9.VI.2016 r. odbyło się w Krakowie kolejne posiedzenie Akademii Liderów Cogito, której gościem był prof. Mike Slade z Wielkiej Brytanii – profesor The University of Nottingham. Uczestnicy posiedzenia, w tym przedstawiciele LSJ, dyskutowali na tematy dróg zdrowienia osoby chorującej, respektujących należną Jej godność i podmiotowość.

W dniach 9 – 10.VI.2016 r. przedstawiciele LSJ wzięli udział w zorganizowanym przez Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej XIV Forum Psychiatrii Środowiskowej beneficjentów, rodzin i profesjonalistów, odbywającym się pod hasłem: „Umacnianie i zdrowienie. Dać Nadzieję”. Udział ten zaznaczył się wygłoszeniem jednego z referatów przewodnich. W toku Forum Zygmunt Marek Miszczak uhonorowany został przyznanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej Certyfikatem Eksperta Cogito.

Dnia 13.VII.2016 r. na terenie Ośrodka Wsparcia „Serce” przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie odbyło się z udziałem uczestników ośrodka oraz przedstawicieli LSJ spotkanie informujące o celach działania naszego Stowarzyszenia oraz możliwych drogach jego rozwoju.

Dnia 12.VIII.2016 r. z udziałem przedstawiciela Zarządu LSJ odbyły się na terenie Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Radzyniu Podlaskim dwa spotkania z osobami leczącymi się na oddziałach szpitala. Tematem tych spotkań było nowe oblicze, realizowanej m.in. w Lublinie, psychiatrii środowiskowej.

Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY było organizatorem przeprowadzonego dnia 1.X.2016 r. rajdu rowerowego nad Zalew Zemborzycki oraz wieńczącego wyprawę wspólnego grilla przy Domu Pomocy Społecznej na ul. Ametystowej w Lublinie. W tych integracyjnych imprezach udział wzięły osoby po kryzysie psychicznym.

Dn. 6.X.2016 r. przedstawiciele Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY oraz kapelan osób chorujących ks. Tadeusz Liminowicz przybyli na zaproszenie personelu i pacjentów do Klubu Pacjenta III Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Była to druga wizyta przedstawicieli naszego Stowarzyszenia u zmagających się z kryzysem pacjentów tego kompleksu szpitalnego. Dopełnieniem zaniesionego pacjentom przesłania Nadziei na wyzdrowienie była część artystyczna – wspólny śpiew przy gitarach oraz skromny poczęstunek (Zarząd LSJ dokonał zakupu 10 kg owoców).

W latach 2016 – 2017 przedstawiciele Zarządu LSJ brali udział w szeregu spotkań Lubelskiego Porozumienia na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Miejscem spotkań był DPS przy ul. Ametystowej w Lublinie. Owocem tego zaangażowania był m.in. współudział w przygotowaniu – wspólnie z pozostałymi uczestnikami tego gremium – Forum Psychiatrii Środowiskowej oraz Dnia Otwartego dla Mieszkańców Lublina w dniach 10 – 12.X.2016 r. Tematem przeprowadzonej dn. 11.X.2016 r. konferencji było „Jak przezwyciężyć kryzys psychiczny – Osamotnienie, Wsparcie, Nadzieja”. Przedstawiciele LSJ wzięli czynny udział w konferencji. Wchodzący w skład Akademii Liderów Cogito członkowie LSJ byli też gospodarzami przeprowadzonego dnia 10.X.2016 r. trzeciego już spotkania tego ogólnopolskiego gremium. Dnia 11.X. przybyłym z ośrodków zamiejscowych uczestnikom ALC umożliwili udział w zrealizowanej z udziałem dyplomowanego przewodnika P. Barbary Michalskiej wycieczce po Lublinie.

Dnia 14 listopada 2016 r. Zarząd przyjął wymaganą prawem Uchwałę w przedmiocie nieprzyjmowania przez Stowarzyszenie wpłat gotówkowych równych lub przekraczających równowartość 15.000 euro.

Dnia 15.XI.2016 r. odbyły się z udziałem przedstawiciela LSJ przeprowadzone przez Fundację Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” wykłady i warsztaty dla osób chorujących psychicznie i profesjonalistów z zakresu psychiatrii. Tego samego dnia w Cinema City PLAZA odbył się pokaz, przedstawiających sukcesy pacjentów odniesione w przezwyciężaniu kryzysu psychicznego, filmów dokumentalnych „Siła” i „Rozproszenie”.

W miesiącach listopadzie i grudniu 2016 r. członkowie LSJ odbyli szereg spotkań z młodzieżą szkół średnich Lublina, w toku których przedstawiali specyfikę problemów osób chorujących psychicznie, drogi, na których dokonuje się Ich zdrowienie oraz zwracali uwagę na możliwość uzyskania przez zainteresowanych niezbędnej pomocy specjalistycznej. Spotkania te odbywały się w ramach projektu „Wzajemnie pomocni – w trosce o zdrowie psychiczne”.

Członkowie LSJ brali także wielokrotnie udział w panelach dyskusyjnych na temat filmów poruszających problemy osób chorujących psychicznie, realizowanych na zlecenie Miasta Lublin w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”. Panele takie odbyły się przykładowo: dn. 12.X.2016 r. (w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego), 14.XII.2016 r., 19.IV.2017 r., 22.XI.2017 r.

Dzień 1.XII.2016 r. był dniem zorganizowania IV-ej edycji Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych, w której udział wzięło – w charakterze wystawcy – Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY. Przedstawiciele LSJ rozprowadzali materiały promujące zarówno swoje Stowarzyszenie, jak i zaprzyjaźnione LSOZP.

Dnia 10.XII.2016 r. z udziałem przedstawicieli LSJ odbyło się w Krakowie posiedzenie Akademii Liderów Cogito, poświęcone dalszym drogom rozwoju tego ogólnopolskiego przedstawicielstwa osób chorujących psychicznie.

Dnia 18.I.2017 r. Prezes LSJ wystosował do prof. Piotra Nowaka list otwarty. List był odpowiedzią na powielającą stereotypy wypowiedź prof. Piotra Nowaka, zawartą w Jego, opublikowanym na stronie www.rp.pl, tekście „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe”.

W dniach 10 – 12.III.2017 r. przedstawiciele LSJ uczestniczyli w spotkaniu Akademii Liderów Cogito, w które wnieśli swój wkład. Dyskutowano na temat przesłania, jakie winno przyświecać zaplanowanemu na 8.V.2017 r. I Kongresowi Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Ostatnia dzienna sesja tego posiedzenia poświęcona była przygotowaniu projektu Manifestu tego Kongresu.

Przeprowadzone z udziałem przedstawicieli LSJ posiedzenie Akademii Liderów Cogito z 27 – 29.IV.2017 r. poświęcone było bliższym przygotowaniom do I Kongresu Zdrowia Psychicznego – tak w aspekcie merytorycznym, jak organizacyjnym.

Ostatnie miesiące przed zaplanowanym na 8.V.2017 r. I Kongresem Zdrowia Psychicznego były okresem wytężonych działań, zmierzających do nadania temu wydarzeniu możliwie najbardziej reprezentatywnego charakteru. W tym celu przeprowadzono spotkania z uczestnikami wszystkich niemal, funkcjonujących na terenie Lublina ośrodków wsparcia dla osób chorujących psychicznie. Przedstawiono założenia ideowe Kongresu oraz zebrano postulaty i oczekiwania wiązane z Kongresem zarówno przez osoby chorujące, jak przez sprawujących nad nimi pieczę profesjonalistów – opiekunów i terapeutów. Zebrane wnioski posłużyć miały także jako ważny punkt odniesienia uczestnikom Konsultacji okołokongresowych z udziałem przedstawicieli ogółu instytucji świadczących usługi na rzecz osób chorujących psychicznie. Konsultacje te pierwotnie zaplanowane były jako konsultacje przedkongresowe. Przejawem solidarności uczęszczających do lubelskich ośrodków wsparcia osób chorujących oraz Ich opiekunów i terapeutów z I Kongresem Zdrowia Psychicznego była zainicjowana przez LSJ akcja noszenia przez mieszkańców Lublina żółtych wstążeczek. Została ona przeprowadzona w dniu Kongresu, tj. 8.V.2017 r.

Dnia 8.V.2017 r. odbył się w Warszawie współorganizowany przez Akademię Liderów Cogito przy udziale LSJ I Kongres Zdrowia Psychicznego. Stanowił pierwszą tej rangi próbę postawienia na forum publicznym problemów osób chorujących psychicznie, podsumowania wysiłków podejmowanych przez różne podmioty pozostające w służbie tych osób, przede wszystkim zaś przedstawienia postulatów środowiska, wśród których najważniejszym było wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Kongres zwrócił uwagę mediów i władz publicznych na wieloletnie zaniedbania na drodze wdrażania modelu psychiatrii środowiskowej jako modelu odpowiadającego współczesnemu stanowi specjalistycznej wiedzy medycznej oraz godności osób chorujących. Dokumentem przyjętym jednogłośnie przez uczestników Kongresu była Deklaracja Warszawska I Kongresu Zdrowia Psychicznego.

Dnia 15.V.2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się Konsultacje okołokongresowe, w toku których przedstawiciele LSJ zreferowali m.in. odnoszące się do potrzeb osób chorujących psychicznie i sprawujących nad nimi pieczę instytucji, postulaty środowiska.

Dnia 23 czerwca 2017 r. Zarząd LSJ przyjął Uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego z działalności LSJ za okres 1.I. – 31.XII.2016 r.

Dnia 9.IX.2017 r. z inspiracji członka Zarządu LSJ odbyła się wycieczka rowerowa spod budynku mieszkań chronionych przy ul. Ametystowej w Lublinie nad Zalew Zemborzycki. We wrześniu 2017 r. wydano 3 Nr, ukazującego się od IX.2016 r. Informatora LSJ.

W miesiącach październiku i listopadzie 2017 r. człkonkowie LSJ odbyli szereg spotkań z młodzieżą szkół ponadpodstawowych w ramach projektu „Wzajemnie pomocni – w trosce o zdrowie psychiczne”. Spotkania były dla Nich okazją do przełamywania stereotypów odnoszących się do osób chorujących psychicznie oraz dania świadectwa o przezwyciężalnym charakterze problemów osób dotkniętych kryzysem psychicznym.

Przeprowadzone w Krakowie w dniach 3 – 5.XI.2017 r. z udziałem przedstawicieli LSJ posiedzenie Akademii Liderów Cogito poświęcone było przygotowaniu wyboru Reprezentanta środowisk pacjenckich do Zespołu ds Wdrożenia Pilotażu Programu Psychiatrii Środowiskowej w Ramach NPOZP. Tematem sesji sobotniej (4.XI.) było wypracowanie wspólnego stanowiska w odniesieniu do zawodu instruktora/asystenta zdrowienia, przypisanej mu roli oraz uwarunkowań jego wykonywania przez osoby chorujące.

Dnia 24.XI.2017 r. Przedstawiciele Zarządu LSJ wzięli udział w zorganizowanej w ramach Forum Psychiatrii Środowiskowej konferencji „Praca w procesie zdrowienia osób po kryzysach psychicznych”. Jej organizatorem było w roku 2017 Miasto Lublin we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dnia 5 grudnia 2017 r. członkowie LSJ reprezentowali Stowarzyszenie w V-ej edycji Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych, w ramach której uczestniczyli w Konferencji oraz rozprowadzali – w ramach części wystawienniczej – materiały promujące Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY oraz zaprzyjaźnione Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, a także produkty twórczości artystycznej członków LSJ.

Na ostatnim posiedzeniu w okresie sprawozdawczym, to jest dnia 15.XII.2017 r. Zarząd przyjął szereg Uchwał związanych z obowiązkiem zwołania Walnego Zebrania Członków LSJ, wynikającym z postanowień Statutu LSJ oraz z wymogami bieżącej działalności. Podjęto następujące Uchwały: o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia; o zwołaniu Walnego Zebrania Członków LSJ; o przyjęciu sporządzonego przez Skarbnika LSJ Sprawozdania w zakresie działalności finansowej za podstawę określenia budżetu LSJ za okres 10.II.2014 – 16.II.2018 r.; o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu LSJ w okresie sprawozdawczym.

Jak się wydaje – przedstawione wyżej działania mieszczą się całkowicie w ramach zadań określonych w § 6 Statutu Stowarzyszenia i nie wykraczają poza dopuszczalne formy działań określone w § 7-ym.

Zarząd Stowarzyszenia nie ustrzegł się jednak błędów. Zaliczyć do nich należy brak zawiadamiania członków Komisji Rewizyjnej o planowanych posiedzeniach Zarządu, co stoi w sprzeczności z § 25. 1 Statutu, gwarantującym Komisji Rewizyjnej prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Uchybienie to wynikało z faktu słabego generalnie kontaktu członków Zarządu z członkami Stowarzyszenia – braku wypracowania skutecznych metod komunikacji. Pewnym usprawiedliwieniem tego stanu rzeczy może być fakt wielokrotnego ponawiania przez Zarząd kontaktu z członkami – założycielami – nie tylko drogą mailową, ale również telefoniczną.

W chwili obecnej stojącym przed LSJ wyzwaniem jest także poprawa ściągalności składek członkowskich: odnoszący się do roku 2018 stan rzeczy nie pozwala bowiem Stowarzyszeniu na podejmowanie szerzej zakrojonej działalności.

Składając sprawozdanie ze swej działalności Zarząd wyraża zarazem podziękowanie tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w okresie sprawozdawczym do realizacji zadań statutowych naszego Stowarzyszenia.

Podpisy:

 • Zygmunt Marek Miszczak Prezes
 • Ewa Sadurska członek Zarządu
 • Grzegorz Kowalczuk Skarbnik
 • Tomasz Bosko Wiceprezes
 • Damian Ziarkowski członek Zarządu
 • Iwona Maria Zdziebłowska członek Zarządu
 • Paweł Kamiński członek Zarządu
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies