BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Agape club

Konferencja pt. „Dzień Wolontariatu”

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych. Praca ta wykracza poza związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie.

Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie a przede wszystkim bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Wolontariat na początku nie miał ram instytucjonalnych, (zapewne jest tak stary, jak sama ludzkość), z czasem zaistniał w organizacjach kościelnych, samopomocowych i pozarządowych. 5 grudnia każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Wolontariat w Polsce jest unormowany prawnie poprzez uchwaloną 24 kwietnia 2003 Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873). Ustawa reguluje zasady angażowania wolontariuszy, ich prawa i obowiązki oraz przysługujące im świadczenia. Nad realizacja postanowień ustawy czuwa powołany przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego.

Konferencję pt. „Dzień Wolontariatu” zorganizowało 24 września 2014r. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE.

W panelu dyskusyjnym „Różni ludzie, różne oblicza wolontariatu” udział wzięli:

  1. Katarzyna Pudło z Warsztatów Kultury
  2. Marzena Kacprowicz i Beata Borowiecka reprezentujące FUNDACJĘ Dobra Sieć
  3. Aleksandra Franczak z Fundacji Sempre a Frente
  4. Aleksandra Lipianin-Białogrzywy działającą w Lubelskiej Straży Ochrony Zwierząt
  5. Bernadetta Wołczuk z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
  6. Przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE

oraz licznie zebrani na sali wolontariusze i reprezentanci organizacji w których działają wolontariusze.

Uroczystym akcentem konferencji było wręczenie nagród i podziękowań dla wolontariuszek i wolontariuszy z województwa lubelskiego.

Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć nadesłanych na ogłoszony przez AGAPE konkurs. Były tam również zdjęcia naszego fotoreportera Kamila Artura Kulińskiego, który został wyróżniony.

Ogrom pracy jaką wykonują wolontariusze, pozwala wielu organizacjom realizować z sukcesem programy i wpierać potrzebujących.

„Wolontariat jest pewną szkołą życia,
która uczy poświęcenia i troski o innych”

ks. bp. Jan Chrapek

Kamil Kuliński

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies