BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wiszące na ścianie Godło KUL w kolorze drewna, z wizerunkiem Białego Orła z otwartą koroną na głowie, nawiązujący wyglądem do Orła jagiellońskiego, usytuowany na ciemniejszym tle. Nad Orłem widnieje rozwinięta wstęga z dewizą: „Deo et Patriae”, nad nią zaś krzyż grecki, od którego odchodzą promienie wypełniające tło. W otoku czarny napis: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Konferencja PFRON i KUL

W piątek, 2 grudnia 2022 r. w gmachu Centrum Transferu Wiedzy/Collegium Aegidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odbyła się Konferencja „Dostępność szansą na inkluzję społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych”.

Wydarzenie w formule stacjonarnej i online na platformie YouTube  zostało zorganizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL) w przededniu – przypadającego na 3 grudnia – „Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”.

Konferencję poprzedził briefing prasowy z udziałem Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, ks. prof. dr hab. Mirosława Sitarza – Prorektora KUL ds. Misji i Administracji oraz Krzysztofa Michałkiewicza – Prezesa PFRON.

Podczas uroczystego rozpoczęcia Prorektor KUL, podkreślił, że w środowisku uniwersyteckim funkcjonuje dwustu studentów i pięćdziesięciu siedmiu pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przypomniał także, że zespół specjalistów Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL CAN, udziela wszechstronnego wsparcia nie tylko studentom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, ale także studentom z niepełnosprawnością ruchową.

Następnie głos zabrała Małgorzata Jarosińska – Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Mówiła Ona o programach, obejmujących dostosowanie przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań osób o szczególnych potrzebach. Zwróciła także uwagę na istotę empatii w codziennym funkcjonowaniu, odpowiednie podejście do człowieka-pracownika, potrzebę niwelowania barier, które tkwią w nas samych, a także przypomniała ważne hasło: „Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka…”.

Słowa okolicznościowego listu od Pani Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, skierowany do wszystkich uczestników, przytoczył Prowadzący konferencję – Krzysztof Czechowski:
„Wasza Magnificencjo, Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Prelegenci, Drodzy Uczestnicy! Dzisiejsza konferencja podejmuje złożony, a zarazem niezwykle ważny społecznie problem, dlatego z radością i satysfakcją przyjęłam zaproszenie do objęcia patronatu nad tym naukowym spotkaniem. Pragnę podkreślić, że zapewnienie dostępności we wszystkich jej wymiarach jest nie tylko jednym z priorytetowych zadań polskiego Rządu, realizowanych m.in. w ramach Programu „Dostępność Plus”, czy ujętych w „Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030”, ale przede wszystkim jest naszym wspólnym zobowiązaniem do usuwania barier w życiu i w pracy, do wyrównywania szans, do tworzenia przestrzeni dostępnej dla każdego. Wiele udało się już osiągnąć, a zmiany można dostrzec nie tylko w dużych miastach. Rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie zwiększa nakłady na aktywizację osób niepełnosprawnych i zapewnienie im godnego życia. W 2015 r. na wsparcie osób niepełnosprawnych trafiło 15,5 mld zł. Dziś ta kwota jest ponad dwukrotnie wyższa i wynosi aż 37 mld. Między innymi dzięki tym środkom poprawia się dostępność architektoniczna urzędów, placówek edukacyjnych, przychodni oraz powszechnie respektowane są różnorodne potrzeby w zakresie dostępu do informacji i komunikacji. Następują też korzystne zmiany w świadomości społecznej.  Dostępność należy dziś traktować, jako podstawowy warunek zwiększania niezależności osób z niepełnosprawnością. Warunek, który umożliwia pełne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach – takich samych dla wszystkich. Prawo do dostępności jest szczególnie istotne w kontekście szeroko rozumianej aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, niezbędnej dla właściwego wykorzystania Ich potencjału oraz zapobiegania ryzyku marginalizacji społecznej tej grupy obywateli i ich problemów.  Konferencja, w jakiej dziś będziecie Państwo uczestniczyć, to doskonałe pole do debaty na temat potrzeb osób niepełnosprawnych, a także szansa na wypracowanie nowych, społecznie istotnych inicjatyw i rozwiązań.  Organizatorom gratuluję przygotowania i realizacji tego wydarzenia, zaś Uczestnikom życzę owocnych dyskusji.  Z wyrazami szacunku, Marlena Maląg”.

Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Zarządu PFRON, wspomniał o partnerstwie organizacyjnym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, zwrócił uwagę na dbałość uczelni o studentów, niezależnie od stopnia ich sprawności, a także podkreślił znaczenie dostępności „w kontekście obowiązującego już od kilku lat prawa, a w szczególności Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.

Program konferencji podzielono na 4 bloki tematyczne, w ramach, których przewidziano wystąpienia Ekspertów z zakresu dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej, a Pracownicy PFRON przedstawili zebranym gościom, realizowane przez Fundusz programy na rzecz dostępności.

Całość wydarzenia była tłumaczona na PJM przez Magdalenę Gach.

Patronat honorowy objęła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Patroni medialni: TVP Lublin, Radio Lublin, Kurier Lubelski, Magazyn „Integracja”, Portal Niepełnosprawni.pl, „Gość Niedzielny”.

Program konferencji:

9:30 Briefing prasowy z udziałem Rektora KUL i Prezesa PFRON.

10:30 – 10:40 Uroczyste otwarcie konferencji przez Rektora KUL.

10:40 – 10:45 Przywitanie gości przez Prezesa Zarządu PFRON Krzysztofa Michałkiewicza.

10:45 – 11:00 Przemówienia zaproszonych gości.

11:00 – 11:15 Wykład Inauguracyjny: Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

11:15 – 11:30 Wystąpienie dot. Programu Dostępność Plus: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

I. Dostępność cyfrowa

11:30 – 11:50 Przyszłość cyfrowej dostępności – różowa czy czarna? – Jacek Zadrożny – ekspert dostępności w Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

11:50 – 12:10 Inclusive design. Czym jest projektowanie włączające? – Przemysław Marcinkowski – od 2002 roku zajmuje się programowaniem aplikacji internetowych oraz rozwiązań on-line dla biznesu.

12:10 – 12:30 Panel dyskusyjny dot. dostępności cyfrowej.

12:30 Przerwa obiadowa.

II. Dostępność architektoniczna

13:10 – 13:30 Projektowanie uniwersalne – wybór czy konieczność? – Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG z Wydziału Architektury i Centrum Projektowania Uniwersalnego.

13:30 – 13:50 Toaleta dostępna w przestrzeni publicznej i miejscu pracy – Dr inż. Jan Cieśla, Architekt.

13:50 – 14:10 Panel dyskusyjny dot. dostępności architektonicznej.

14:10 Przerwa kawowa.

III. Dostępność komunikacyjno-informacyjna

14:20 – 14:40 Dostępność informacyjno-komunikacyjna – doświadczenia Polskiego Związku Niewidomych – Andrzej Brzeziński, Prezes Zarządu Głównego PZN, członek zwyczajny Okręgu Mazowieckiego, dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN; Elżbieta Oleksiak, tyflolog, kierownik Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych.

14:40 – 15:00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna szansą na inkluzję społeczną osób z niepełnosprawnościami – Krzysztof Kotyniewicz, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

15:00 – 15:20 Panel dyskusyjny dot. dostępności komunikacyjno-informacyjnej.

IV. Programy PFRON na rzecz dostępności

15:20 – 15:35 Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA).

15:35 – 15:45 Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON).

15:45 – 16:00 Dostępny samorząd – granty.

16:00 – 16:15 Obszar chroniony, obszar dostępny.

16:15 – 16:30 Kultura bez barier.

16:30 Podsumowanie konferencji.

16:40 Zakończenie konferencji.

Galeria zdjęć

Tekst i zdjęcia: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” realizowanego w okresie 01.09.2022 – 10.12.2022 r. przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ze środków Województwa Lubelskiego.

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies