Deklaracja dostępności

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki jako właściciel i zarządca internetowego biuletynu informacyjnego osób niepełnosprawnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.niepelnosprawnilublin.pl.

Data publikacji strony 2022.03.23. Ostatnie zmiany 2022.03.23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  1. Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video / multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  2. Zastosowane są wyłączenia dotyczące map i grafik.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej: lfoon.lublin@gmail.com. Kontaktować się można także telefonicznie 81 533 10 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro LFOON-SW ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin

Biuro zlokalizowane jest w centrum Lublina przy ulicy Leszczyńskiego 23 w budynku dawnego Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej / budynek stadionu KS Lublinianka obecnie zajmowany przez Urząd Miasta Lublin (wejście od ul. Przy Stawie). Biuro LFOON-SW jest w pokoju nr 14, na parterze z wejściem bezpośrednim od ulicy. Przed wejściem znajdują się schody i pochylnia dla osób niepełnosprawnych, drzwi otwierane są ręcznie na zewnątrz . Toaleta znajduje się na parterze i jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Na drzwiach biura znajduje się oznaczenie w alfabecie Braille’a. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnej. Do biura można wejść z psem asystującym. W biurze można skorzystać z bezpośredniej pomocy tłumacza języka migowego.

W pobliżu bezpośredniego wejścia do biura znajduje się 1 miejsce parkingowy dla osób z niepełnosprawnościami – by został podniesiony szlaban należy zadzwonić pod nr. 81 533 10 22 lub 81 466 30 50. W odległości 200m przed bramą wejścia do budynku stadionu KS Lublinianka są kolejne 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.