BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo ministerstwa zdrowia. PO lewej stronie orzeł polski.

Debata z udziałem Ministra Zdrowia

W dniu 16 kwietnia 2018 roku w Chełmie w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się debata z udziałem Ministra Zdrowia.

ludzie stoją w sali. Wokół nich reporterzy z kamerami, lustrzankami i mikrofonami reporterskimi. W tle godło polski.

Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa. Wzięli w niej udział przedstawiciele naszego biuletynu niepełnosprawni.lublin.pl. Zadaliśmy Ministrowi Zdrowia pytanie dotyczące dostępności szpitali i przychodni do potrzeb osób z problemami narządu słuchu: „Czy Ministerstwo Zdrowia zapewni w placówkach służby zdrowia tłumaczy języka migowego oraz alternatywne rozwiązania dla rejestracji telefonicznych z których obecnie niesłyszący i słabosłyszący skorzystać nie mogą?”

Minister odpowiedział, że rozumie wagę problemów osób niesłyszących, słabosłyszących i niewidomych i zapewniał, że te problemy będą rozwiązywane w najbliższym czasie.

Po Konferencji prasowej odbyła się debata w której przedstawiono najważniejsze problemy służby zdrowia w Polsce.

Debata na temat uwarunkowań i potrzeb służby zdrowia w województwie lubelskim

W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Delegatura w Chełmie, odbyła się debata na temat uwarunkowań i potrzeb służby zdrowia w województwie lubelskim.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka. W debacie brali udział przedstawiciele sejmu, ministerstwa zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych instytucji, środowiska naukowego i medycznego. Spotkanie otworzyła Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek.

Ministerstwo reprezentował Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, który przedstawił najważniejsze problemy służby zdrowia w Polsce, wobec których w chwili obecnej lub najbliższym czasie zostaną podjęte działania. Na początku podjął temat kolejek na zabiegi operacyjne, do lekarzy specjalistów oraz na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Minister zwrócił uwagę, że plan wzmocnienia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz odbiurokratyzowanie przyczyni się do szybszego dostępu do lekarzy specjalistów, natomiast SOR­-y wymagają wprowadzenia zmian w rejestracji pacjentów. Kolejnym priorytetem jest usprawnienie kardiologii i onkologii. Planowane jest jeszcze w tym roku utworzenie Narodowego Centrum Koordynującego, w którym zdiagnozowany pacjent otrzyma informacje o najlepszej drodze leczenia i miejscu gdzie najszybciej uzyska pomoc. Następnie Minister poruszył kwestię dramatycznej sytuacji kadrowej wśród lekarzy, pielęgniarek i położnych, generowanej przez wyjazdy z kraju oraz przenoszenie się środowiska medycznego do sektora prywatnego. Rozwiązaniem tych trudności ma być podpisane porozumienie z lekarzami oraz odbiurokratyzowanie służby zdrowia, zaś w zwiększeniu liczby pielęgniarek miałyby pomóc rozwiązania płacowe (m.in stypendia pod koniec nauki i na początku drogi zawodowej). Minister przedstawił również działania przyszłościowe takie jak pilotażowy program E-recepta, czy planowany system reakcji lekowych. Na koniec wystąpienia zwrócił uwagę na starzenie się Lubelszczyzny oraz niską dzietność, które prowokują do zadbania o takie obszary jak rehabilitacja, geriatria i chirurgia.

Następnie głos zabrał Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie Michał Jedliński. Przybliżył zebranym strukturę szpitala oraz inwestycje osiągnięte dzięki dotacjom. W planach jest rozbudowa oddziału kariologicznego oraz udział w pilotażowym Narodowym Programie Zdrowia Psychicznego. Michał Jedliński zwrócił uwagę na konieczność rozwoju leczenia chorób układów krążenia, trawienia oddechowego, kostno-stawowego, zaburzeń psychicznych, nowotworów a także podobnie jak Minister Zdrowia, na starzejące się społeczeństwo. Wśród potrzeb służby zdrowia wymienił zwiększenie liczby personelu medycznego (specjalistów, pielęgniarek i farmaceutów), odbiurokratyzowanie, zwiększenie poziomu finansowania, zrównanie wyceny usług w różnych województwach oraz maksymalne wykorzystanie środków pozyskiwanych z Funduszy Europejskich.

Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawił najbliższe plany w perspektywie ogólnopolskiej. Opowiedział o wprowadzonym zarządzeniu dzielącym środki w obszarach leczenia zaćmy, endoprotez i działań związanych z psychiatrią. Proces podnoszenia wycen i likwidacji różnic w wycenach usług między województwami ma rozpocząć się od 1 lipca br. i ma trwać dwa lata. Wspomniał również o pracach nad programami pilotażowymi m.in opieki nad dziećmi chorymi na mukowiscydozę czy pacjentami ze stwardnieniem rozsianym.

Potrzeby i oczekiwania służby zdrowia w naszym regionie zaprezentował przewodniczący Społecznej Rady do spraw Ochrony Zdrowia, dr. Andrzej Szczepanowski. W pierwszej kolejności wyjaśnił cele Rady. Przedstawił również projekt Centrum Symulacji Medycznej. Wskazał na potrzebę zmiany systemu szkolenia chirurgów. Następnie wymienił problemy dotyczące naszego regionu takie jak: zła organizacja pracy, wynikająca z nadmiernej biurokratyzacji. Za wzór w tej kwestii postawił standardy wprowadzone w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii.

Wystąpienia uczestników debaty otworzyły dyskusję na temat służby zdrowia na Lubelszczyźnie. Po przedstawieniu zasad zadawania pytań pozostali uczestnicy mieli możliwość zabrania głosu. Swoje pytania zadali reprezentanci lecznic i związków z województwa lubelskiego: Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, pielęgniarka ze Szpitala Powiatowego w Kraśniku, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Podczas dyskusji zwrócono uwagę szczególnie na zwiększenie finansowania inwestycji, potrzebę urealnienia wyceny świadczeń, starzenia się pracowników służby zdrowia i niskie wynagrodzenia.

Ryszard Stawiarski

Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „Zbyszko” w Chełmie

tel.: 720 790 605

ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies