BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący przedsięwzięcie projektu

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu “Cyfrowe lubelskie”

Stowarzyszenie Humaneo realizuje projekt "Cyfrowe lubelskie" współfinansowany ze środków UE, którego celem jest podniesienie kompetencji/kwalifikacji podstawowych cyfrowych dla osób związanych z subregionem lubelskim.

Realizacja projektu odbywa się w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 sierpnia 2024 roku.

Projekt ma na celu umożliwienie osobom dorosłym pracującym, zamieszkującym lub przebywającym na terenie subregionu lubelskiego województwa lubelskiego zdobycia podstawowych kompetencji cyfrowych.

Uczestnicy otrzymają wsparcie dostosowane do ich potrzeb i problemów poprzez:

 1. trzyetapową diagnozę umiejętności – forma indywidualna wykorzystująca m.in. „Europejskie narzędzie do oceny poziomu kompetencji cyfrowych” oraz model Bilansu Kompetencji,
 2. 50 -godzinnego szkolenia cyfrowego DigComp – forma grupowa, stacjonarna,
 3. Procesu walidacji i certyfikacji – a po jego pozytywnym zaliczeniu uzyskanie certyfikatu ECCC DigComp 2.2 lub równoważnego,
 4. 40-godzinnego kursu języka polskiego dla obcokrajowców (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) – forma grupowa, zdalna.

Dla kogo jest projekt?

Projekt jest skierowany do osób, które:

 1. pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie subregionu lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (m. Lublin, powiaty: lubelski, lubartowski, łęczyński, świdnicki);
 2. posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;
 3. zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Szczególnie zapraszamy:

 • osoby po 60 roku życia,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe lub niższe, gimnazjalne, średnie, zawodowe),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • obcokrajowcy (dorośli) korzystający z ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie

Korzyści dla uczestników

Dzięki realizacji projektu zwiększy się liczba osób posiadających kompetencje cyfrowe, co przyczyni się do wzrostu korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród osób dorosłych. Mieszkańcy subregionu lubelskiego przekonają się o znaczeniu ciągłego podnoszenia kompetencji w każdym wieku, zwłaszcza w obliczu szybko zmieniającej się gospodarki.

Zakres pomocy czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu

Zadanie 1: Diagnoza umiejętności – etap II i etap III

Celem diagnozy umiejętności jest ustalenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych przez diagnozowane osoby oraz identyfikacja ich potrzeb edukacyjnych w celu dostosowania odpowiedniego wsparcia edukacyjnego.

Diagnoza składa się z dwóch etapów: etapu II i etapu III, przy czym etap I jest realizowany podczas rekrutacji.

Etap II polega na ocenie umiejętności podstawowych i potrzeb osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, uwzględniając kompetencje społeczne, czynniki motywację i ewentualne bariery udziału w projekcie. 

Do oceny umiejętności cyfrowych wykorzystane zostanie narzędzie „Europejskie narzędzie do oceny poziomu kompetencji cyfrowych”. Jest to ogólnodostępny test dostępny pod adresem: https://europa.eu/europass/digitalskills/screen/home?lang=pl

Ponadto zostanie także wykorzystany model Bilansu Kompetencji.
Będzie się on składał z 3 etapów:

Etap wstępny: rejestracja uczestnika oraz rozmowa doradczo-rekrutacyjna,
Etap badawczy: czyli identyfikowanie i dokumentowanie kompetencji za pomocą:
-wywiadu biograficznego,
-wywiadu behawioralnego,
Etap podsumowujący: czyli omówienie rezultatów.

Ponadto wykorzystany zostanie model Bilansu Kompetencji, składający się z trzech etapów:

Etap wstępny: rejestracja uczestnika oraz rozmowa doradczo-rekrutacyjna,

Etap badawczy: czyli identyfikowanie i dokumentowanie kompetencji za pomocą:

 • wywiadu biograficznego,
 • wywiadu behawioralnego,

Etap podsumowujący: czyli omówienie rezultatów.

Etap III polega na opracowaniu planu dalszych działań, uwzględniając wyniki oceny umiejętności i potrzeb.

Czas trwania zadania to 3 godziny, realizowane indywidualnie przez doradcę zawodowego na obszarze subregionu lubelskiego.

Warunkiem ukończenia projektu jest min. 80% obecności oraz zrealizowanie zadań, a uczestnicy mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu.

Zadanie 2: Szkolenia cyfrowe DIGCOMP

W ramach zadania odbędzie się szkolenie cyfrowe z wykorzystaniem standardu kompetencji cyfrowych DIGCOMP.

Każdy uczestnik będzie uczestniczył w szkoleniu dotyczącym trzech spośród pięciu obszarów kompetencji, takich jak:

 1. Informacja i dane,
 2. Komunikacja i współpraca,
 3. Tworzenie treści cyfrowych, 
 4. Bezpieczeństwo oraz rozwiązywanie problemów.

Szkolenie będzie odbywać się grupowo przez 50 godzin, podzielone na 10 spotkań po 5 godzin, 2 razy w tygodniu. Grupy będą liczyć średnio 12 osób.

Trening przeprowadzi wykwalifikowany trener w dostępnych salach bez barier architektonicznych.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenia.

Warunkiem ukończenia zadania jest min. 80% obecności oraz zrealizowanie zadań.

Możliwy jest zwrot kosztów dojazdu dla uczestników. Stypendium szkoleniowe nie będzie przewidziane.

Zadanie 3: Proces walidacji i certyfikacji

Wszyscy uczestnicy projektu (72 osoby) mogą przystąpić do walidacji zdobytych umiejętności i kompetencji podstawowych lub uzyskać certyfikat kwalifikacji. Każda z tych osób ma szansę przystąpić do egzaminu ECCC DigComp 2.2 lub jego odpowiednika w jednym z trzech obszarów kompetencji, w których będą odbywać szkolenie. Po zdaniu egzaminu otrzymają Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp 2.2 lub równoważny, spełniający standardy DIGCOMP 2.2.

WARUNKI:

Egzaminy będą przeprowadzane przez wykwalifikowanych i doświadczonych egzaminatorów w dostosowanych architektonicznie salach komputerowych na terenie subregionu lubelskiego (w możliwie najbliższej miejscowości zamieszkania uczestnika).

Aby przystąpić do egzaminu, konieczne będzie ukończenie szkolenia (zad. 2) zgodnie z programem.

Uczestnicy mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu.

Zadanie 4: Język polski dla obcokrajowców (podstawowy lub średniozaawansowany) – zajęcia zdalne

Celem szkolenia jest zdobycie lub podniesienie ogólnej znajomości języka polskiego, rozwijanie umiejętności płynnego wypowiadania się oraz posługiwania się poprawnie polskim językiem zarówno mówionym, jak i pisanym.

Program szkolenia obejmie:

 1. Rozumienie ze słuchu (8h),
 2. Rozumienie tekstów pisanych (8h),
 3. Poprawność gramatyczna (5h),
 4. Pisanie (9h),
 5. Mówienie (10h).

 

Tematyka szkolenia oraz jego poziom dostosowane zostaną do potrzeb uczestników na podstawie diagnozy oraz wywiadów.

Szkolenie będzie prowadzone w formie zdalnej dla 24 uczestników, podzielonych na dwie grupy po 12 osób. Całkowity czas trwania szkolenia wyniesie 40 godzin lekcyjnych, odbywających się średnio 2 razy w tygodniu.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a także mają możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu.

Lekcje poprowadzi wykwalifikowany lektor/trener.

Gdzie można się zgłaszać do projektu?

Biuro Projektu: ul. Długa 5/61 (2 piętro) 20-346 Lublin

Jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Spotkania w innych godzinach lub w weekendy można umówić wcześniej telefonicznie pod numerem 601 538 943.

Wejście z parkingiem oraz szybkim dostępem do windy znajduje się z tyłu budynku.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać pod adresem: www.humaneo.pl/cyfrowe-lubelskie

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies