BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zakończyliśmy projekt „Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”.

Ludzie są na scenie. W powietrzy lata confetti. Niektórzy unoszą ręce ku górzr.

Od 01 lipca do 30 grudnia 2015 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim realizowało zadanie publiczne pod nazwą: „Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy” zgodnie z umową nr DZR.MZ.4071.16.2015 z dnia 18.06.2015r.

Przystępując do realizacji zadania przeprowadzono rekrutację kadry merytorycznej i obsługowej. W trakcie pierwszego spotkania organizacyjnego Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim przedstawiła cel realizowanego zadania publicznego, zakładane rezultaty oraz ogólne wytyczne dotyczące realizacji projektu.

Zatrudniono na umowę zlecenie 2 instruktorów prowadzących warsztaty, 3 osoby wspierające. Do zadań organizacyjno-obsługowych zaangażowano w ramach porozumień wolontariackich: koordynatora zadania, 2 osoby do obsługi finansowo – księgowej zadania oraz 2 osoby do obsługi informacyjno-promocyjnej realizowanego zadania. Ponadto, społecznie, w sprawach związanych z organizacją przedstawienia teatralnego z artystami z Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu oraz poprzedzających go dodatkowych zajęć warsztatowych dla Zespołu „Przyjaciele” z artystami Teatru aktywnie uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim. Informacje na temat realizacji zadanie były zamieszczane na stronie internetowej www.psouutomaszow.pl oraz www.niepełnosprawni.lublin.pl

W zajęciach warsztatach wzięło udział łącznie 30 osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie ze sprzężoną niepełnosprawnością, w tym 90 % stanowili mieszkańcy powiatu Tomaszów Lubelski, a 10% – mieszkańcy powiatu Biłgoraj.

W zajęciach grupy self-adwokackiej brały udział dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną – uczestnicy WTZ i pracownicy ZAZ PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim.

W zajęciach grupy Integracyjnego Zespołu Artystycznego „Przyjaciele” brała udział młodzież oraz dorośli ze wszystkich placówek prowadzonych przez Koło PSOUU w Tomaszowie Lubelskim.

Zajęcia zaplanowane w ramach zadania publicznego przeprowadzono zgodnie z harmonogramem.

Zajęcia dla grupy self-adwokackiej przeprowadzono dla 10-cio osobowej grupy osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywały się od 09.07.2015r. do 10.12.2015r. w godzinach popołudniowych 1400-1600. Łącznie przeprowadzono 19 dwugodzinnych spotkań warsztatowych (38 godzin). Zajęcia według opracowanego programu poprowadziła terapeutka posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w organizowaniu różnorodnych zajęć dla self-adwokatów zarówno w formie działań realizowanych lokalnie jak również w ramach udziału w projektach ponadregionalnych, przygotowujących osoby z niepełnosprawnością intelektualną do reprezentacji spraw istotnych dla tego środowiska na forum ogólnopolskim. W trakcie zajęć wsparcie dla prowadzącej zapewniała 1 osoba wspierająca, również posiadająca kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Zajęcia wokalno-artystyczne dla Integracyjnego Zespołu Artystycznego „Przyjaciele” przeprowadzono w dwóch 10-cio osobowych grupach warsztatowych osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywały się od 07.07.2015r. do 16.12.2015r. w godzinach popołudniowych 14:00-16:00. Łącznie przeprowadzono 38 dwugodzinnych spotkań warsztatowych (76 godzin) – (19 spotkań dla każdej grupy).

W trakcie zajęć realizowano program przygotowany przez osobę prowadzącą.

Efekty prowadzonych działań miały być zaprezentowane na scenie dla szerokiej publiczności w trakcie występu z artystami z Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz w czasie Integracyjnej Wieczerzy Wigilijnej.

Zajęcia poprowadziła terapeutka posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych form aktywności artystyczno-teatralnych, jako zajęć rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W trakcie zajęć wsparcie dla prowadzącej zapewniały 2 osoby wspierające (po jednej w 10 osobowej grupie warsztatowej), również posiadające co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Kadra merytoryczna zaangażowana do realizacji w/w zadania została zatrudniona na podstawie umowy zlecenia.

Ponadto 11-13.09 i 21-23.09.2015r. przeprowadzono dodatkowe warsztaty przygotowujące osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w spektaklu teatralnym „Kto się boi wysokiego C?”, w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Zajęcia prowadzone były przez artystę Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, zaangażowanego za pośrednictwem Firmy Aulos Mariusz Dziedziniewicz. Warsztaty przygotowały uczestników Integracyjnego Zespołu „Przyjaciele” do spektaklu pt., „Kto się boi wysokiego C?” (fragmenty oper Wolfganga Amadeusza Mozarta, Gioachino Rossiniego, Giacomo Pucciniego i Giuseppe Verdiego; reżyseria i dramaturgia Daria Anfelli, który 23.09.2015r. został wystawiony na scenie Tomaszowskiego Domu Kultury przez artystów Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (7 osób) z aktywnym udziałem uczestników Integracyjnego Zespołu „Przyjaciele” – ok. 20 osób. Spektakl wykonano w godzinach przedpołudniowych dla uczniów przedszkoli i szkół masowych z Tomaszowa Lubelskiego i okolic wraz z nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi z jednostek samorządu zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz organizacją edukacji.

Na scenie są przebrani ludzie bożonarodzeniowo. W tle szopka.

Możliwość zorganizowania powyższego zadania przez PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim stworzyła warunki do wzrostu aktywności społecznej i życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich lepszej integracji z lokalnym środowiskiem.

Przyczyniła się również do osiągnięcia zakładanych celów:

  • umożliwiono rozwój zaradności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez udział w atrakcyjnych zajęciach i wykonywanie wielu czynności niezbędnych w życiu codziennym i społecznym oraz w pracy, których w takich formach nie można było kształtować w warunkach placówek,
  • utrwalano umiejętności potrzebne do samodzielnego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną w życiu, w tym również do występowania i wypowiadania się we własnych sprawach,
  • stworzono warunki do aktywności osób niepełnosprawnych i osiągnięcia przez nie zaradności życiowej w sytuacjach nowych,
  • doskonalono umiejętności nawiązywania kontaktów i podtrzymywania więzi z innymi ludźmi,
  • stworzono warunki do przeżycia przez osoby niepełnosprawne sukcesu i poczucia „sprawstwa” na rzecz innych, wzmocniono ich poczucie własnej wartości,
  • zwiększono poziom kompetencji wokalno – artystycznych i organizacyjnych Integracyjnego Zespołu „Przyjaciele” działającego w PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim.

W opisie potrzeb wskazujących na konieczność wykonania powyższego zadania publicznego wskazywano na warunki aktywnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym. Podkreślano, że może zaistnieć wyłącznie pod warunkiem pozytywnego ich postrzegania i nastawienia społeczeństwa, wyrażającego się zarówno akceptacją ich inności, szacunkiem dla godności ich osoby, jak i gotowością do wsparcia i pomocy. Aby to mogło zdarzyć się, osoby niepełnosprawne i ich aktywność powinny być prezentowane, na ile to tylko jest możliwe, przynajmniej lokalnej społeczności, w której żyją i mogą na miarę swoich możliwości realizować różne zadania, czuć się akceptowane, potrzebne oraz wnosić coś twórczego w życie lokalnej społeczności i dzięki temu czuć się szczęśliwe.

Udział osób niepełnosprawnych w projekcje był dla nich szansą na przeżycie wielu wspaniałych chwil. Zajęcia praktyczne wokalno-aktorskie, a w dalszej kolejności wspólny występ na scenie z profesjonalnymi, renomowanymi artystami Teatru Wielkiego w Poznaniu, przy pozytywnym odbiorze licznie zgromadzonej widowni to żywy, pozytywny przykład na możliwość twórczego i atrakcyjnego „wkładu” w życie lokalnej społeczności.

Doświadczenia te niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu wiary osób z niepełnosprawnością intelektualną we własne możliwości, motywacji do samodzielności i aktywnego włączania się w życie oraz uczestnictwa w życiu społecznym.

Joanna Mucha

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies