BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Akademia Liderów COGITO

Akademia Liderów

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Otwórzcie drzwi” dn. 25. IV. 2016 r. przybyło do Krakowa 20 działaczy ruchów i stowarzyszeń działających na rzecz poszanowania praw i interesów osób chorujących psychicznie z całej Polski i reprezentujących te osoby. AKADEMIA LIDERÓW – taka jest bowiem oficjalna nazwa spotkania – stanowiła forum wymiany doświadczeń, nawiązania bliższych relacji pomiędzy przedstawicielami różnorodnych środowisk oraz wypracowania zasad przyszłego współdziałania.

Ludzie siedzą w kole. Obok stół z herbatą. Uśmiechają się.

Jakkolwiek wszystkie reprezentowane środowiska zrodziły się z odczuwanej przez osoby dotknięte kryzysem spontanicznej potrzeby upodmiotowienia (a zatem oddolnie), można mówić o bogactwie podejmowanych przez nie inicjatyw. Wszystkie one koncentrowały się wokół działań antystygmatyzacyjnych, poprawy warunków zdrowienia osób chorujących, zabezpieczenia ich istotnych praw – takich np., jak prawo do pracy.

Działania te podejmowane są w ramach szerokiego spektrum, często tylko w niewielkim stopniu powiązanych ze sobą instytucji. Wśród przedstawicieli takich ośrodków, jak Katowice, Kraków, Lublin, Świętochłowice, Warszawa, Wrocław, znalazły się osoby reprezentujące lub zaangażowane we współpracę z Fundacją Polski Instytut Otwartego Dialogu, Fundacją eF kropka, Fundacją Format, Grupą „Zwróceni ku słabości”, Stowarzyszeniem „Ad vitam dignam”, Fundacją Leonardo, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, czasopismem „Dla nas”, Lubelskim Stowarzyszeniem JESTEŚMY, Stowarzyszeniem „Otwórzcie drzwi” i in.

Jak na to zwrócił uwagę prowadzący spotkanie prof. Andrzej Cechnicki ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, wielorakość prezentowanych doświadczeń wiązała się z różnorodnością zawodów wykonywanych przez poszczególne osoby chorujące. Obecni byli zatem filozofowie, socjologowie, pielęgniarki, prawnicy, doradcy zawodowi, terapeuci, recepcjoniści, studenci i in.

Dynamiką podejmowanych na swoim terenie inicjatyw zaimponował zwłaszcza ośrodek warszawski. Niniejsza relacja nie pretenduje do przedstawienia ogółu działań, podejmowanych przez osoby przybyłe na AKADEMIĘ LIDERÓW, niemniej – tytułem przykładu – należałoby zasygnalizować przynajmniej niektóre spośród nich. Osoby związane z warszawską Fundacją eF kropka zanagażowane są zatem w podejmowane z myślą o działaniach antydyskryminacyjnych Warsztaty Kompetencji Zawodowych, szkolenia dla studentów, psychiatrów i in. grup zawodowych. Pochodząca z Wrocławia certyfikowana Ekspert przez doświadczenie służy osobom chorującym, udzielając im – w zgodzie z własnym zakresem kompetencji – telefonicznych porad i wsparcia. Przedstawiciele Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY – podobnie, jak to czynią działacze w szeregu innych ośrodków – biorą systematycznie udział w konferencjach naukowych, spotkaniach edukacyjnych i dyskusyjnych.

Ludzie siedzą w kole. Ich twarze są skierowane do siebie.

Inicjujący współdziałanie charakter AKADEMII LIDERÓW zadecydował zapewne o wielości podjętych w czasie spotkania wątków tematycznych. Zabierający głos działacze interesowali się następującymi m.in. zagadnieniami: – jak zbudować relację zaufania między lekarzem a pacjentem w psychiatrii, – w jaki sposób zdobyć granty na przyszłą działalność, – jakie są filozoficzne podstawy psychoterapii, – czy i jakie zagrożenia płynąć mogą dla ludzkiej wolności z długotrwałego przyjmowania leków, – jakie plany wydawnicze stoją przed ośrodkiem warszawskim, – jakie oczekiwania wiązać można z nadchodzącym Kongresem Zdrowia Psychicznego, – drogi zdrowienia osoby chorującej itd. Mocno wybrzmiały – m.in. z ust przedstawicielki ośrodka wrocławskiego – tradycyjne postulaty psychiatrii środowiskowej zmierzające do dowartościowania leczenia pacjentów w środowisku pozaszpitalnym, czyli w naturalnym środowisku ich życia, zamieszkania, sąsiedztwa, pracy…

AKADEMIA LIDERÓW przyniosła niewątpliwie swoim uczestnikom większą wiedzę na temat kształtu, charakteru i skali działań podejmowanych przez środowisko osób chorujących, głębszą świadomość towarzyszących im uwarunkowań. Przez to samo zwiększyła szanse podjęcia efektywnego współdziałania na rzecz praw i interesów tej, tak do niedawna marginalizowanej kategorii uczestników życia społecznego.

 Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies