BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30-lecie „MISERICORDII”

Swoje 30-lecie Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA” obchodziło na kilka sposobów, gromadząc w dniu 16 października 2021 r. nie tylko przedstawicieli osób chorujących i Ich rodzin oraz gości oficjalnych, ale także wszystkich, którzy o tej zasłużonej dla Lublina instytucji chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej.

Obchody zainaugurowała uroczysta Msza Św. w Archikatedrze Lubelskiej. Koncelebrze (złożonej z dziesiątek kapłanów, w tym duszpasterzy osób chorujących psychicznie) przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Stanisław Budzik. Czytany tego dnia tekst z Ewangelii korespondował z motywem przewodnim obchodów i znalazł rozwinięcie w słowach sprawującego liturgię: Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie to bowiem uniwersalna zachęta do brania na siebie brzemion innych ludzi, kierowania się życzliwością i empatią, okazywania najbardziej potrzebującym bezinteresownej troski. Ową zachętę do otoczenia opieką tych członków naszej lokalnej społeczności, którzy zmagają się z kryzysem, pasterz diecezji wsparł autorytetem samego Jezusa Chrystusa. Obecne w nauczaniu Kościoła od wieków wezwanie do Miłosierdzia musi bowiem znajdować swą konkretyzację również w czasach współczesnych. „Niech bramy naszych serc będą zawsze szeroko otwarte!” – zakończył tę część liturgii ks. abp.

Podobnie jak ta część obchodów, tak też i następująca bezpośrednio po niej część oficjalna w Sali Konferencyjnej Caritas Archidiecezji Lubelskiej zgromadziła wielu znakomitych gości. Znaleźli się wśród Nich ks. abp Stanisław Budzik, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz Zastępca Prezydenta Lublina ds. Społecznych Monika Lipińska, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak (w zastępstwie Marszałka Województwa Lubelskiego), Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Pruszkowski, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, parlamentarzyści Gabriela Masłowska i Sylwester Tułajew, Pełnomocnik ds. Rodziny Ministra Edukacji i Nauki Tomasz Pitucha, przedstawiciele nauki, administracji rządowej i samorządowej i wielu innych.

Warto zauważyć, iż z zainteresowaniem przybyłych spotkała się zarówno specjalnie przygotowana na sobotnią uroczystość wystawa ilustracji dokumentujących dorobek Stowarzyszenia, jak i obsługiwany przez beneficjentów „MISERICORDII” kiermasz stworzonych w toku zajęć terapeutycznych wytworów rękodzielniczych Ich autorstwa. Wystawa i kiermasz stanowiły nie tylko wartościową część oprawy Jubileuszu, ale także świadectwo aktywności i talentów tych spośród osób niepełnosprawnych, które w porę spotkały na drodze przeżywanego kryzysu wyciągniętą do Nich pomocną dłoń.

Spotkanie prowadziła w sposób tyleż sprawny i zwięzły, co nacechowany wysoką kulturą i poczuciem humoru wieloletnia redaktor TVP3 Lublin Anna Dąbrowska. Już we wstępnej wypowiedzi prowadzącej znalazło się przypomnienie inspirującej roli encykliki Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu „Dives in Misericordia” z 1980 r. wobec założenia obchodzącego swój Jubileusz dzieła Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA”.

Wywołany na scenę gospodarz spotkania ks. prałat Tadeusz Pajurek dokonał powitania przybyłych gości zachęcając, aby rozpoczęty dzień stał się dniem radości.

Ks. prałat Tadeusz Pajurek stoi na mównicy i przemawia. Za nim wyświetlana jest prezentacja.

Po imiennym powitaniu przybyłych gości honorowych przez Annę Dąbrowską, zgromadzeni w Sali Konferencyjnej Caritas uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć wyprodukowany przez TVP3 Lublin kilkunastominutowy film poświęcony 30-letniej działalności Stowarzyszenia.

Jak można się było zeń dowiedzieć, u podstaw założenia Stowarzyszenia legła inicjatywa kapelana Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie ks. Tadeusza Pajurka, pragnącego stworzyć na terenie placówki miejsce modlitwy. Inicjatywa ta nie tylko spotkała się z przychylnością ze strony lekarzy profesjonalistów, ale znalazła swoje dopełnienie w Ich propozycji zbudowania ośrodka rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA” zarejestrowane zostało dnia 21.01.1991 r. W filmie wypowiadali się m.in.: Ewa Dudziak założycielka funkcjonującego przy zaangażowaniu podopiecznych Stowarzyszenia od 1997 r. Teatru Przebudzenie, Małgorzata Michałowska główny kucharz Zakładu Aktywności Zawodowej „MISERICORDIA”, Małgorzata Filipowicz psycholog ZAZ, Jadwiga Leśniewska Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „MISERICORDIA”, Arkadiusz Sadowski Dyrektor ZAZ, Paweł Wdówik Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Michałkiewicz Prezes PFRON, przedstawiciele beneficjentów i Ich opiekunów.

Kolejny punkt spotkania poświęcony został wypowiedziom oficjalnych gości. Jako pierwszy zabrał głos Tomasz Pitucha, który odczytał skierowany do wszystkich zebranych List Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Obok życzeń i gratulacji list zawierał wskazanie na potrzebę wyobraźni miłosierdzia, której nie zabrakło twórcom Stowarzyszenia oraz wskazywał na owoce funkcjonowania tego dzieła, do których należą dawanie Nadziei i przywracanie poczucia godności osobom zmagającym się z kryzysem.

W wypowiedzi Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki wybrzmiało uwypuklenie rosnącej dynamiki wzrostu liczby osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, w świetle której tym wyraźniejszą staje się potrzeba dzieł podobnych do obchodzącego swój Jubileusz Stowarzyszenia.

Dyplomami Uznania Wojewody Lubelskiego uhonorowane zostały następujące podmioty:
– ChSNPCh „MISERICORDIA” (za podejmowanie skutecznych i nowatorskich działań na rzecz zabezpieczenia potrzeb swoich beneficjentów);
– Prezes Stowarzyszenia ks. prałat Tadeusz Pajurek;
– Dyrektor ZAZ Arkadiusz Sadowski;
– Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Piotr Dreher;
– Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „MISERICORDIA” ks. Paweł Bartoszewski;
– Członek Zarządu Stowarzyszenia ks. Jerzy Cieślicki;
– Psycholog ZAZ Małgorzata Filipowicz;
– Joanna Sunisławska (za współpracę);
– Kierownik WTZ Jadwiga Leśniewska;
– Terapeuta zajęciowy w ŚDS Maria Kulik.

Kolejni mówcy – Prezydent Krzysztof Żuk i Zastępca Prezydenta Monika Lipińska dokonali wręczenia Medalu Zasłużony dla Miasta Lublin następującym podmiotom:
– ChSNPCh „MISERICORDIA”;
– Arkadiusz Sadowski;
– Grażyna Załęcka;
– Dorota Zajdel;
– Ewa Dudziak;
– Barbara Maślak;
– Irena Drozd;
– Joanna Dębska;
– Agnieszka Bownik;
– Adam Godlewski;
– Małgorzata Kurek.

Przemawiając w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego Sebastian Trojak dokonał wręczenia pamiątkowego Grawertonu i Dyplomu Uznania na ręce ks. Tadeusza Pajurka.
Dyplomami uhonorowani zostali także:
– Arkadiusz Sadowski (jako Skarbnik ChSNPCh „MISERICORDIA”);
– Monika Król;
– Beata Szulecka;
– Ewelina Skrzat;
– Jacek Józenko;
– Beata Stachyra;
– Anna Skwarek.

Z kolei Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz podkreślił zasługi Ks. Tadeusza Pajurka, którego inicjatywa wyprzedziła Ustawę o psychiatrii środowiskowej z 1994 r. Podkreślił te aspekty działalności Prezesa Stowarzyszenia, które nie są szerzej znane – np. organizowanie wydawania dla przebywających w Szpitalu Neuropsychiatrycznym dzieci paczek z okazji Dnia Dziecka. Całokształt tych inicjatyw złożył się na funkcjonujący dziś w Lublinie kompleksowy system wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Mówca dokonał uhonorowania kapłana pamiątkowym Grawertonem.

Gratulacje na ręce ks. Tadeusza Pajurka oraz wszystkich członków i podopiecznych Stowarzyszenia złożyła też Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” Marian Król przypomniał, iż Prezes obchodzącego swe święto Stowarzyszenia jest od 20-tu lat członkiem honorowym związku. Podziękowaniu za dotychczasową współpracę towarzyszyło wręczenie przez mówcę Ryngrafu Matki Bożej Solidarności na ręce ks. Tadeusza Pajurka.

Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz wręcza nagrodę na ręce księdza prałata Tadeusza Pajurka

Do ostatnich akcentów spotkania należało wręczenie przez Prezesa Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA” w imieniu tego Stowarzyszenia Medalu Świadek Miłosierdzia dla następujących osób:
– ks. abp Stanisław Budzik;
– Wojewoda Lubelski Lech Sprawka;
– Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski;
– Prezydent Lublina Krzysztof Żuk;
– Zastępca Prezydenta Lublina Monika Lipińska;
– Konsul Honorowy RFN w Lublinie Andrzej Kidyba;
– Prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz;
– Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk;
– Poseł RP Gabriela Masłowska;
– Poseł RP Sylwester Tułajew;
– Rektor KUL ks. Mirosław Kalinowski;
– Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wojciech Załuska;
– Dyrektor WUP w Lublinie Andrzej Pruszkowski;
– Dyrektor MUP w Lublinie Katarzyna Kępa;
– Dyrektor ROPS w Lublinie Małgorzata Romanko;
– Dyrektor TVP3 Lublin Ryszard Montusiewicz;
– B. Skarbnik Miasta Lublin Irena Szumlak;
– Dyrektor MOPR Katarzyna Fus;
– Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Piotr Dreher;
– Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Marek Domański;
– B. Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Tadeusz Młynarczyk;
– B. Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Edward Lewczuk;
– Prezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Lublin Stefan Czerwiński.

Po krótkiej przemowie występującego w imieniu nagrodzonych prof. Wojciecha Załuski, wszystkich zgromadzonych w Sali Konferencyjnej Caritas czekała jeszcze przyjemność i radość wspólnego z Bogusławem Morką i akompaniującym Mu przy fortepianie Robertem Grudniem odśpiewania pieśni „Abba Ojcze”, po której aktorzy Teatru Przebudzenie dokonali prezentacji sztuki pt. „Syn marnotrawny”. Wielobarwność i staranne przygotowanie strojów, trafny dobór akcentów muzycznych i przede wszystkim trafiająca do serca gra aktorów – to wszystko zapamiętane zostanie z pewnością przez wszystkich uczestników tej pięknej uroczystości. Na zakończenie spotkania wszyscy obecni raz jeszcze wraz z Bogusławem Morką (i akompaniującym Mu Robertem Grudniem) odśpiewali pieśń religijną pt. „Barka” oraz zaproszeni zostali do udziału w uroczystym obiedzie.

5 aktorów w strojach teatralnych na scenie. Z tyłu widownia

Integralnym elementem uroczystości były także: Festyn Rodzinny „W drodze do Miłosierdzia” przy Parafii Św. Rodziny w Lublinie oraz Koncert Jubileuszowy „Misericordia” Bogusława i Ryszarda Morków oraz Roberta Grudnia z zespołem – przy tejże samej parafii.

Jako uczestnikowi części oficjalnej obchodów wypada mi zauważyć, iż takie uroczystości jak sobotnia nie tylko uwrażliwiają serca na potrzebę kolejnych inicjatyw społecznych, ale dodają beneficjentom i twórcom zasłużonego Stowarzyszenia potrzebnych do kroczenia drogą Miłosierdzia i Solidarności niezbędnych sił.

Zygmunt Marek Miszczak

Galeria zdjęć [foto: Magdalena Smyl]

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies